Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/88/EU av 13. februar 2014 om midlertidig forbud mot import av næringsmidler som inneholder eller består av paanblader (Piper Betle) fra Bangladesh

Commission Implementing Decision 2014/88/EU of 13 February 2014 suspending temporarily imports from Bangladesh of foodstuffs containing or consisting of betel leaves (‘Piper betle’)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 01.03.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter et importforbud som retter seg mot alle produkter som inneholder eller består av produktet paan blader (Piper Betle) fra Bangladesh. Importforbudet omfatter blant annet produkter som omfattes av tolltariffens varenummer ex 14.04.9000 og alle andre produkter som kan inneholde paan blader.

Bakgrunnen for dette importforbudet er et omfattende funn av forskjellige salmonella strenger i paan balder (Piper Betle) fra Bangladesh. Ettersom dette kan utgjøre en vesentlig fare for folkehelsen har kommisjonen besluttet å nedlegge et importforbud mot produkter som inneholder eller består av paan blader.

Ettersom myndighetene i Bangladesh jobber med å få på plass et effektivt kontrollregime for å hindre denne smitten på paan blader, har kommisjonen besluttet at importforbud først skal bare gjelde frem til 31. juli 2014 for å gi Bangladesh tid til å få på plass sine nasjonale tiltak.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 17. februar 2014 nr. 140 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av paan blader fra Bangladesh.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Rettsakten vurderes ikke til å medføre en endring i kostnadene for Mattilsynet i forbindelse med importforbudet knyttet til dette produktet. Det er ikke registrert noen import av paan blader i forbindelse med varenummer ex 14.04.9000 de siste årene.

Det vurderes også at heller ikke næringen vil påvirkes nevneverdig av dette importforbudet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN). SUN mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten gjennomfører et importforbud av alle produkter som inneholder eller består av paan blader (Piper Betle) fra Bangladesh, med bakgrunn i omfattende funn av salmonella i disse bladene. Importforbudet har en gyldighet frem til 31. juli 2014.

Salmonella kan utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen og Norge vurderer importforbudet som hensiktsmessig og velbegrunnet, i forhold til målet om å beskytte folkehelsen. Det at importforbudet er tidsbegrenset og ment å virke frem til myndighetene i Bangladesh har fått på plass tilstrekkelige nasjonale kontrolltiltak, er også fornuftig. Da Norge ikke har hatt noen direkteimport av dette produktet de siste årene vurderer Mattilsynet at importforbudet heller ikke vil medføre en særlig ekstrabelastning på grensekontrollen eller næringen generelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 13. februar 2014, med ikrafttredelse 17. februar 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.2014
Anvendelsesdato i EU
31.07.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.02.2014
Anvendes fra i Norge
17.02.2014