Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1256 av 23. juli 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/943 med hensyn til strakstiltak som suspenderer importen av tørkede bønner fra Nigeria vedrørende forlengelse av gyldighetsperioden

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1256 of 23 Juli 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/943 on emergency measures suspending imports of dried beans from Nigeria, as regards extending its period of application

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.8.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.8.2019)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, forordning (EU) 2015/943, fastsatte et importforbud rettet mot tørkede bønner fra Nigeria. Dette produktet var listet i vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om utvidet kontroll av ikke-animalske risikoprodukter. Ettersom dette produktet hadde vært på 669-listen i flere år uten tegn til forbedring med hensyn til pesticider, besluttet kommisjonen å innføre et importforbud for dette produktet i påvente på at myndighetene i Nigeria fikk på plass gode kontrollrutiner. Kravene om importforbud gjaldt i utgangpunktet frem til 30. juni 2016. Rettsakten ble forlenget av forordning (EU) 2016/874 med tre år til 30. juni 2019.

Rettsakten 2019/1256 forlenger importforbudet med ytterligere tre år, frem til 30. juni 2022. Forlengelsen av importforbudet er begrunnet i at myndighetene i Nigeria fortsatt ikke har klart å få på plass gode kontrollrutiner som skal sikre trygge varer. Rettsakten er fortsatt begrunnet i behovet for å sikre trygge matvarer og folkehelsen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gjennomført i norsk rett som en endring til forskrift 19. juni 2015 nr. 714 om forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke til å medføre en endring i kostnadene for Mattilsynet i forbindelse med importforbudet knyttet til dette produktet. Det er ikke registrert noen direkteimport av tørkede bønner fra Nigeria til Norge de siste årene, på noen av varenumrene. Det vurderes også at heller ikke næringen vil påvirkes nevneverdig av forlengelsen eller utvidelsen av dette importforbudet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten forlenger et importforbud rettet mot tørkede bønner fra Nigeria, med varenummer 07.13.3500, 07.13.3900 og 07.13.9000, som er beregnet på konsum (næringsmidler). Rettsakten hadde sin bakgrunn i at produktet hadde vært lenge på listen i 669/2009 (om utvidet grensekontroll) uten at man har sett spor av forbedring i forhold til funn av pesticider i dette produktet.

Importforbudet var ment å gjelde frem til 30. juni 2016, med mulighet for forlengelse hvis myndighetene i Nigeria ikke klarer å få på plass et eget kontrollregime som kan sikre at produktene som eksporteres derfra er trygge. Ettersom myndighetene ikke har klart dette per tid ble importforbudet forlenget med 3 år, til 30. juli 2019, og nå ytterligere tre år til 30. juni 2022.

Mattilsynet vurderer at dette produktet kan utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen og at forlengelsen og utvidelsen av importforbudet hensiktsmessig og velbegrunnet. Norge har som nevnt ikke hatt noen direkteimport av disse produktene de siste årene og Mattilsynet vurderer at forlengelsen og utvidelsen av importforbudet heller ikke vil medføre en ekstrabelastning på grensekontrollen eller næringen generelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 23. juli 2019, med ikrafttredelse 25. juli 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.07.2019
Anvendelsesdato i EU
25.07.2019
Opphører å gjelde
30.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.07.2019
Anvendes fra i Norge
24.07.2019