Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 377/2013/EU av 24. april 2013 om midlertidig unntak fra europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp i Det europeiske fellesskap

Decision No 377/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 24 April 2013 derogating temporarily from Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.5.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten knytter seg til EUs klimakvotesystem for luftfart, se direktiv 2003/87/EF, og innfører et midlertidig unntak fra kvoteplikt for flyvninger inn og ut av Europa. Flyvninger mellom Europa og tredjeland utenfor Europa blir likevel ikke kvotepliktige i 2012, til tross for bestemmelsene i direktiv 2003/87/EF.

Europa forstås i denne sammenhengen som EU inkludert Kroatia, samt EFTA-statene inkludert Sveits.

Flyvninger innad i Europa berøres ikke av denne rettsakten. Rettsakten berører heller ikke kvoteplikten fra 2013, som i utgangspunktet vil gjelde som før.

Ett av formålene med rettsakten er å sikre gode arbeidsvilkår i ICAO slik at det kan oppnås enighet om globale virkemidler på ICAOs generalforsamling høsten 2013. Dersom det oppnås enighet på ICAOs generalforsamling, åpner direktivets artikkel 25a for endringer i omfanget av EUs kvotesystem. Dersom det ikke lykkes med å oppnå enighet på ICAOs generalforsamling høsten 2013, så vil kvoteplikten under EUs kvotesystem gjeninntre med virkning fra 1.1.2013 også for flyvninger inn og ut av Europa.

Unntaket fra kvoteplikt innføres ved at beslutningen oppretter et unntak fra kvotedirektivets artikkel 16, og innebærer at medlemsstatene ikke skal håndheve brudd på plikten til å overvåke, rapportere og levere kvoter for utslipp fra flyvninger inn og ut av Europa (dvs. EØS-området, samt Kroatia og Sveits). Et vilkår for at brudd på disse pliktene ikke skal håndheves er at den enkelte luftfartøysoperatøren enten ikke har fått utstedt vederlagsfrie kvoter for de aktuelle flyvningene, eller at luftfartøysoperatøren har levert tilbake kvoter for de aktuelle flyvningene.

Kvotemengden for 2012 (ca 213 mill kvoter) skal reduseres tilsvarende innskrenkningen i omfanget, dvs. til om lag en fjerdedel.

Dette innebærer for det første at antallet kvoter som skal auksjoneres blir redusert fra knapt 32 mill kvoter til om lag 8 mill kvoter. Kvotene som likevel ikke auksjoneres, skal slettes.

Videre skal medlemsstatene slette alle kvotene som er utstedt til operatørene for 2012 for flyvninger til eller fra lufthavner som er lokalisert utenfor Europa. Mange av disse kvotene er allerede utdelt til operatørene, og vil måtte samles inn igjen før de kan slettes. Et vilkår for fritak (dvs. at brudd på pliktene i direktivet ikke håndheves) vil være at operatørene frivillig skriver under på et dokument som forplikter dem til å levere tilbake utdelte kvoter tilsvarende den delen av 2012-tildelingen som knytter seg til flyvninger til og fra Europa. Det er ikke krav om å levere tilbake nøyaktig de samme kvotene som ble utdelt. Det avgjørende er at operatøren leverer tilbake riktig antall kvoter. Luftfartøysoperatøren kan velge å ikke levere tilbake utdelte kvoter mot at operatøren etterlever kvoteplikten også på flyvninger inn og ut av Europa.

Kvotereserven som er satt av til luftfart omfatter bare årene 2013-2020, og berøres dermed ikke av endringene.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i EU-traktaten artikkel 192.

Beslutningen pålegger medlemslandene å unnlate håndheving av deler av et regelverk som allerede er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom klimakvoteloven og klimakvoteforskriften. Det anses ikke nødvendig å endre norsk lovgivning som følge av rettsakten. For det første endrer rettsakten ikke innholdet i gjeldende regelverk, men sier bare noe om hvordan medlemsstatene skal opptre, nærmere bestemt at deler av kvoteregelverket ikke skal håndheves. For det andre er beslutningen til gunst for de kvotepliktige. For det tredje planlegges innholdet i beslutningen kunngjort på annen egnet måte enn gjennom lov- og forskriftsendring.

Rettsakten medfører i praksis en reduksjon i kvotesystemets omfang for 2012, og vil redusere norske inntekter fra auksjonering av klimakvoter for 2012. Beslutningen innebærer også at tidspunktet for auksjoneringen forskyves til det er klart nøyaktig hvor mange kvoter som skal selges. Prosentandelen kvoter som skal selges holdes uendret på 15 %, men hvor stor andel av kvotemengden som skal selges av hvert land vil bli beregnet på nytt ut fra det nye omfanget. Norge antas å komme relativt gunstig ut av denne omregningen. En stor andel flyvningene til og fra norske lufthavner går til og fra Europa, og i liten grad ut av Europa. Rettsakten innebærer også at norske kvotepliktige luftfartøysoperatører som flyr ut av Europa får reduserte kostnader med å etterleve kvoteregelverket i 2012. Av norske operatører antas Norwegian Air Shuttle å være mest berørt, da de i 2012 har flyvninger til bl.a. Tyrkia, Russland og De forente arabiske emirater.

Rettsakten vil få administrative konsekvenser for Klima- og forurensingsdirektoratet i forbindelse med re-allokering av kvoter som følge av det reduserte omfanget.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen, og angår kvotesystemet som Norge er en integrert del av. Rettsakten anses foreløpig relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonens forslag ble lagt fram 22. november 2012. Rettsakten er hurtigbehandlet i Parlament og Råd (såkalt "fast track") for å rekke endelig vedtakelse før 30. april 2013, som er fristen for å levere inn riktig antall kvoter som oppgjør for utslippene i 2012. Rettsakten ble også behandlet i skriftlig prosedyre i EØS-komiteen for å rekke innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen innen 30. april 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.04.2013
Anvendelsesdato i EU
24.04.2013
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 513-516
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2013
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0377
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro