Midlertidige beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Tyskland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/778/EU av 6. november 2014 om visse midlertidig beskyttelsestiltak knyttet til høypatogen aviær influensa av underkategori H5N8 i Tyskland

Commission Implementing Decision 2014/778/EU of 6 November 2014 concerning certain interim protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in Germany

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 03.02.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.02.2015)

Sammendrag av innhold
Aviær influensa er en virussykdom som berører både ville og tamme fugler, inkludert fjørfe. Sykdommen forkommer hovedsaklig i to former som karakteriseres etter virulens. Lavpatogen aviær influensa gir milde symptomer har lav mortalitet, mens høypatogen aviær influensa forårsaker høy mortalitet hos de fleste fjørfearter. Aviær influensa affiserer hovedsaklig fugler, men kan ved enkelte tilfeller smitte mennesker. Ved utbrudd av sykdommen er det stor risiko for spredning til andre besetninger med tamfugl, både innen landet og over landegrenser. Direktiv 2005/94/EF gir bestemmelser om forebyggende tiltak og tiltak ved utbrudd av aviær influensa i medlemsland.

Etter utbrudd av høypatogen aviær influensa subtype H5N8 hos fjørfe i Tyskland, har landet innført tiltak i henhold til direktiv 2005/94/EF. Dette innebærer blant annet opprettelse av risiko- og overvåkningssone rundt den affiserte besetningen. Kommisjonen har vurdert tiltakene og funnet dem tilfredsstillende i henhold til gjeldene bestemmelser.

For å unngå handelshindringer mellom medlemsland og til tredjeland, vil Kommisjonen beslutte visse midlertidige beskyttelsestiltak i form av de opprettede sonene. Beslutningen om soneinndeling og varigheten av disse skal endelig fastsettes på neste møte i EU's faste komite om planter, dyr, næringsmidler og fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i vedtak 778/2014/EU retter seg mot Tyskland. Norge omfattes derfor ikke av vedtaket og det vil ikke medføre noen endring av norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
06.11.2014
Anvendelsesdato i EU
28.11.2014
Opphører å gjelde
22.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet