Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1070 av 28. juni 2021 om særlige, tidsbegrensede tiltak for å bekjempe infeksjon med lumpy skin disease-virus

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1070 of 28 June 2021 laying down special control measures for a limited period of time related to infection with lumpy skin disease virus

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.8.2021. EØS-notat offentliggjort 20.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.8.2021)

Sammendrag av innhold
Lumpy skin disease (LSD) forårsakes av infeksjoner med lumpy skin virus som overføres av insektvektorer. Den affiserer storfe og asiatisk vannbøffel. Sykdommen kan forårsake alvorlige økonomiske konsekvenser, redusert melkeproduksjon, avmagring, permanent skade på skinn og sekundære komplikasjoner. Sykdommen er listeført som varslingspliktig under Verdens Dyrehelseorganisasjon (OIE).

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 danner et nytt juridisk rammeverk for forebygging og kontroll av sykdommer som kan overføres mellom dyr og fra dyr til mennesker. LSD er oppført i vedlegg II til forordningen og dermed definert som en listeført sykdom som faller inn under forordningens virkeområde. I den utfyllende kategoriseringsforordningen (EU) 2018/1882 kategoriseres LSD i kategori A, D og E for storfe. I utfyllende forordning (EU) 2020/687 gis det blant annet generelle bestemmelser om utryddelse av kategori A-sykdommer. Dyrehelseforordningen med utfyllende forordninger skal anvendes i EU fra 21. april 2021.

Tidligere ble forebygging og kontroll av LSD regulert av bestemmelser i beslutning (EU) 2016/2008. Denne beslutningen ble opphevet den 20. april 2021 i forbindelse med anvendelse av dyrehelseforordningen.

Siden 2017 er det ikke rapportert om utbrudd av LSD i Europa. Sykdommen forekommer fortsatt i Tyrkia, Russland, Bangladesh, Kina og India. I tillegg til Bulgaria, Hellas og Kroatia, har en rekke tilgrensende tredjeland (Bosnia Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Nord Makedonia, Serbia og Tyrkia) varslet Kommisjonen om at vaksinasjonsprogrammer mot sykdommen tidligere var en del av kontrollstrategien. De fleste av disse landene har i dag avsluttet vaksinasjonsprogrammet og gjennomfører kun overvåkning av LSD. Spredning av sykdommen til EØS-området vurderes derfor fortsatt som en reel trussel.

Basert på epidemiologisk informasjon fra overvåkning og vaksinasjon, samt råd gitt i vitenskapelige rapporter gitt av EUs vitenskapsmyndighet (EFSA), vurderes det som hensiktsmessig at vaksinasjon mot LSD i høyrisikoområder i Bulgaria og Hellas bør fortsette. I tillegg bør overvåkning av LSD fortsette i alle medlemsland, og deler av medlemsland, der vaksinasjonsprogrammer er avsluttet. EUs vaksinebank bør ha en beredskapsplan og nok vaksine for å kunne slå ned en eventuell tilbakekomst av sykdommen.

Dyrehelseforordningen og utfyllende forordning (EU) 2020/687 dekker ikke alle de nødvendige aspektene ved vaksinasjon mot LSD. Det er derfor nødvendig at bestemmelser om dette gis i denne rettsakten. Rettsakten viderefører mange av bestemmelsene fra beslutning (EU) 2016/2008, samt tar hensyn til erfaringer fra vaksinering mot sykdommen og internasjonale standarder gitt av OIE. Bestemmelsene har en regionaliserende tilnærming og gjelder sammen med de generelle bestemmelsene gitt i dyrehelseforordningen med utfyllende forordninger. I vedlegg I til rettsakten listeføres områder uten sykdomsutbrudd der det foregår vaksinering og områder med sykdomsutbrudd. Grunnet risiko for sykdomsspredning ved forflytning av levende storfe og produkter, gis det bestemmelser om forflytningsrestriksjoner fra disse listeførte områdene, samt spesifikke unntaksvilkår.

Rettsakten har en begrenset gyldighetsperiode fram til 21. april 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i rettsakten retter seg kun mot land eller områder med bekreftet tilfelle av LSD og land eller områder der det vaksineres mot sykdommen.

Rettsakten vil gjennomføres i dyresykdomsnødtiltaksforskriften som samler alle særskilte bekjempelses- og nødtiltak mot ulike sykdommer internt i EØS. Dette vil være kategori A-sykdommer der det er pågående utbrudd i EØS-området og hvor det er behov for ytterligere tiltak for kontroll og bekjempelse (blant annet afrikansk svinepest, klassisk svinepest, høypatogen fugleinfluensa m.fl.).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. De forebyggende bestemmelsene som er rettet mot EØS-land affisert av sykdommen, er i stor grad en videreføring av gjeldende bestemmelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet vurderer det som positivt at de særskilte kontrolltiltakene mot lumpy skin disease (LSD) videreføres med bakgrunn i den epidemiologiske situasjonen i tidligere berørte medlemsland og tilgrensende tredjeland.

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EØS/EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.06.2021
Anvendelsesdato i EU
01.07.2021
Opphører å gjelde
21.04.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.08.2021
Anvendes fra i Norge
17.08.2021