Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for histamin i fiskesaus

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1019/2013 av 23. oktober 2013 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 hva gjelder histamin i fiskerivarer

Commission Regulation (EU) No 1019/2013 of 23 October 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 2073/2005 as regards histamine in fishery products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler grenseverdien og prøvefrekvensen for histamin i fiskesaus. Formålet er å harmonisere EUs regelverk i henhold til Codex Alimentarius standard. Endringen i Codex Alimentarius standarden ble gjort etter informasjonen om forbrukereksponering, presentert i en vitenskapelig rapport av European Food Saftey Authority (EFSA) "Scientific Opinion on risk based control of biogenic amine formation in fermented foods". Grenseverdien (M) for histamin i fiskesaus ble satt til 400 mg/kg, som er noe høyere enn for andre fiskerivarer, på bakgrunn av et mindre inntak av fiskesaus enn for eksempel fiskefilet. Prøvefrekvensen for fiskesaus er satt lavere enn for andre fiskerivarer. En prøve er nok for fiskesaus, mens det for andre fiskerivarer kreves 9 prøver. Man tillater færre tester på fiskesaus på grunn av at produktet er flytende og histaminet derfor forventes å være jevnt fordelt i sausen.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften).

Rettsakten gir ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene, privat sektor eller forbrukerne, fordi endringen ikke senker, men hever grenseverdien for histamin. Det blir også en forenklet prøvetaking for fiskesaus.

Rettsakten bidrar til å gjøre regelverket rundt histamin i fiskerivarer mer logisk og lettere å forstå, spesielt når fiskesaus skilles ut i en egen kategori 1.27 a).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet støtter harmoniseringen av grenseverdien og prøvetakingsfrekvens for histamin i fiskesaus med Codex Alimentarius standarden på bakgrunn av en vitenskapelig rapport gjort av European Food Safety Authority (EFSA).

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.10.2013
Anvendelsesdato i EU
13.11.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 92-93
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2014
Anvendes fra i Norge
19.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1019
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro