Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler

Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents

Siste nytt

Høring om initiativet for revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 2.3.2022 med frist 25.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - november 2005)

Sammendrag av innhold
Bakgrunnen for forordningen er behovet for en modernisering av gjeldende regler og et ønske om å samle alle krav til vaskemidler i ett regelverk, inkludert spesielle krav til merking som kommer i tillegg til krav om merking etter gjeldende regelverk om klassifisering og merking av kjemiske stoffer og produkter. Forordningen inneholder nye krav om fullstendig nedbrytning (mineralisering) av tensider, og testmetoder som fanger opp alle typer tensider. Forordningen inneholder ikke begrensninger på bruk av fosfater i vaskemidler på EU-nivå. Under behandlingen av forslaget ble det fra Kommisjonen uttalt at det ikke er intensjonen å hindre nasjonal regulering av fosfater.

Merknader
Forskrift om begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter inneholder gjeldende krav til vaske- og rengjøringsmidler. Det forventes ikke at de nye kravene, som vil bli gjennomført ved forskriftsendring, vil skape problemer for norske vaskemiddelprodusenter. Det forventes som for EU, at hovedparten av tensidene på det norske markedet allerede tilfredsstiller kravene til nedbrytbarhet. Forordningen anses som positiv da den vil medføre økt beskyttelse av miljøet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for handelsforenkling der Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helsedepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Rettsakten ble funnet relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 26.6.2008, p. 136-170
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.03.2005
Anvendes fra i Norge
06.03.2005

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R0648
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro