Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 907/2006 av 20. juni 2006 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler - endringer i vedleggene III og VII

Commission Regulation (EC) No 907/2006 of 20 June 2006 amending Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council on detergents, in order to adapt Annexes III and VII thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.12.2007

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 648/2004 var en modernisering av tidligere regler for vaskemidler og et ønske om å samle alle kravene i ett regelverk, inkludert spesielle krav til merking som kommer i tillegg til krav om merking etter gjeldende regelverk om klassifisering og merking av kjemikalier.

Ett av formålene med forordningen er å sikre at alle EU-landene har de samme kravene til hvor fort vaskemidler skal brytes ned i miljøet. Særlig stilles det krav til alle tensider skal være fullt nedbrytbare, noe som vil redusere skaden slike stoffer kan medføre. Tensider består av flere grupper stoffer hvor de mest skadelige er tungt nedbrytbare i miljøet, og er giftige for vannlevende organismer og for sediment- og bunnlevende organismer.

Videre inneholder forordningen bestemmelser som skal sikre at forbrukerne får informasjon om innholdsstoffene i vaskemidler som for eksempel parfymestoffer og konserveringsmidler. Myndighetene og medisinsk personell kan etter anmodning få fullstendig innholdsfortegnelse over alle stoffer i et produkt for å kunne avdekke eventuelle årsaksammenheng mellom utvikling i allergi og et kjemisk stoff.

I Kommisjonsforordning (EF) nr 907/2006 legges det til en ny testmetode for nedbrytbarhet i tillegg til utvidelse og klargjøring av bestemmelsene om merking.

Merknader
Forskrift nr 922 om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter av 1. juni 2004 (produktforskriften) implementerer bestemmelsene i forordning 648/2004. Implementering av endringene i EUs vaskemiddelforordning vil skje gjennom endring av produktforskriften. Det forventes ikke at endringene vil medføre økonomiske konsekvenser av noen betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Norge deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe for vaskemidler som dette regelverket faller inn under. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Vurdering
Rettsakten er funnet relevant og akseptabel.

Vaskemiddelleverandørenes forening er kjent med de nye endringene. Det forventes ikke at de nye kravene vil skape spesielle problemer for norske vaskemiddelprodusenter. Statens forurensninsgtilsyn avholdt informasjonsmøte om det nye regelverket for vaskemidler medio august 2006.

Forordningen er en styrking av regelverket på området og forventes å medføre økt beskyttelse av helse og miljø, og bestemmelsene i endringene anses som en ytterligere forbedring av regelverket.
Andre opplysninger

EØS-notat for forordning 648/2004 ble behandlet og godkjent på møte i Spesialutvalget for handelsforenkling den 27. mai 2004. Denne forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen den 2. desember 2005 og gjennomført i norsk rett 6. mars 2006.

Status
Kommisjonsforordningen ble vedtatt 20. juni 2006. Kommisjonsforordning (EF) nr. 907/2007 ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitebeslutning nr. 15 av 27. april 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.06.2006
Anvendelsesdato i EU
10.07.2007
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 6.5.2010, p. 309-314
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2007
Anvendes fra i Norge
01.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R0907
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro