Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/813 av 14. mai 2018 om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis i landbruksproduksjon, under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

Commission Decision (EU) 2018/813 of 14 May 2018 on the sectoral reference document on best environmental management practices, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the agriculture sector under Regulation (EC) No 1221/2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.4.2019)

Sammendrag av innhold

Referansedokument for beste miljøpraksis i mat- og drikkevareindustrien

Dokumentet er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av EU Kommisjonen. Bakgrunn er EMAS-forordningen (1221/2009) som fastlegger at det skal utarbeides referansedokumenter for flere sektorer hvor EMAS-registrering av virksomheter vil kunne være aktuelt. Det har tidligere blitt utarbeidet og publisert referansedokumenter for detaljhandelen, turistsektoren og mat- og drikkevareindustrien. Referansedokumenter for følgende sektorer er under arbeid eller avventer publisering:

• Construction (Bygg & anlegg)

• Public Administration (Offentlig administrasjon)

• Agriculture — Crop production and Animal production (Landbruksproduksjon)

• Car manufacturing (Produksjon av biler)

• Manufacture of electronical and electric equipment Pproduksjon av elektronisk og elektriske utstyr)

• Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (Produksjon av metallprodukter untatt maskiner og utstyr)

• Waste management (Avfallshåndtering)

• Telecommunications (Telekommunikasjon)

Dokumentet angir beste praksis for miljøledelse, referanseindikatorer for minimal miljøbelastning og beste oppnåelige praksis i sektoren.

EMAS-forordningen (1221/2009) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), kapittel I (generelt)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dokumentet er ikke juridisk bindende for EMAS-registrerte organisasjoner, men organisasjonene og miljøkontrollørene skal ha kunnskap om innholdet i dokumentet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren. Notatet ikke er forelagt spesialutvalget for behandling fordi eventuelle endringer i norsk regelverk anses minimale/tekniske/uproblematiske.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt gjennomført i EØS

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.05.2018
Anvendelsesdato i EU
05.10.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0813
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro