Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2285 av 6. desember 2017 om endring av brukerveiledningen, som angir fremgangsmåten for deltakelse i EMAS under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltakelse i en fellesskapsordning for miljøledelse- og revisjon (EMAS)

Commission Decision (EU) 2017/2285 of 6 December 2017 Amending the user's guide setting out the steps needed to participate in EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.4.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2285 6 Desember 2017 vedrørende veiledningsdokumentet som fastsetter skrittene for deltakelse i EMAS, Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltagelse i en fellesskapsforordning for miljøledelse og miljørevisjon.

Denne rettsakten er en revisjon av og erstatter rettsakt nr. 2013/131/EU av 19.3.2013, og vedlegget til Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2285 erstatter vedlegget i Kommisjonsbeslutning 2013/131/EU (JF EØS-avtalen vedlegg XX, kapittel I, 1eae).

Brukerveiledningen er utarbeidet i henhold til forordningen (EU) 1221/2009 artikkel 46.5.

Kommisjonsbeslutningen inneholder en oppdatert brukerveiledning for EMAS-forordningen (EU 1221/2009), som beskriver de skritt som er nødvendig for å delta i EMAS under Europa Parlamentets og Rådets forordning om organisasjoners frivillige deltagelse i en fellesskapsforordning for miljøledelse og miljørevisjon.

Ifølge EMAS-forordningen skal brukerveiledningen oppdateres på bakgrunn av erfaringer, gjort samt ytterligere behov ved bruk av brukerveiledningen. Den nye brukerveiledningen inneholder tre nye elementer: Definisjon av den geografiske lokaliseringen i forbindelse med definisjon av beliggenhet, veiledning på hvordan det skal ta hensyn til sektorreferansedokumenter, samt veiledning knyttet til bruk av samplingsmetoden i forhold til verifikasjoner av virksomheter med flere/mange lokaliseringer.

Disse endringene får følger primært for virksomheter som ønsker å bli EMAS-sertifisert, samt for sertifiseringsorganer, og akkrediteringsorganer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen innebærer ingen formelle regelverksendringer, og ingen regelendringer

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Brukerveiledningen gir mer utfyllende informasjon til virksomheter som ønsker å bli EMAS-sertifisert, og dermed gjør det lettere for disse virksomhetene å velge å fullføre sertifiseringen.

Det følger ingen rapporteringsplikt av brukerveiledningen. Brukerveiledningen er en oppfølging av intensjonene i forordningen (EU) 1221/2009 (EMAS-forordningen).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har fulgt hurtigprosedyren og det ble ikke fremmet innsigelser mot forslaget.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 6. desember 2017.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning 68/2018 i EØS-komiteens møte 23. mars 2018.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.12.2017
Anvendelsesdato i EU
30.12.2017

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D2285
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro