Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser om turistsektoren

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/611 av 15. april 2016 om referansedokumentet for beste miljøledelse, sektorspesifikke miljøprestasjonsindikatorer og referanser for beste praksis i turistsektoren jf. europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om organisasjoners frivillige deltakelse i miljøledelsessystemet EMAS

Commission Decision (EU) 2016/611 of 15 April 2016 on the reference document on best environmental management practice, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the tourism sector under Regulation (EC) No 1221/2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2016)

Sammendrag av innhold

Referansedokument for beste miljøpraksis i turistnæringen

Dokumentet er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av Europakommisjonen. Bakgrunnen er EMAS-forordningen (1221 /2009) som fastlegger at det skal utarbeides referansedokumenter for beste miljøpraksis for flere sektorer hvor EMAS-registrering av organisasjoner vil kunne være aktuelt. Turistnæringen er det andre dokumentet som er ferdigstilt (detaljhandelen var det første). Det vil bli utarbeidet referansedokumenter for følgende sektorer:

• Detaljhandel (ferdig 2015)

• Tourism (Turistsektoren)

• Construction (Bygg & anlegg)

• Public Administration (Offentlig administrasjon)

• Agriculture — Crop production and Animal production (Landbruksproduksjon)

• Food and beverage manufacturing (Produksjon av næringsmidler og drikkevarer)

• Car manufacturing (Produksjon av biler)

• Manufacture of electronical and electric equipment (produksjon av elektronisk og elektriske utstyr)

• Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (Produksjon av metallprodukter untatt
maskiner og utstyr)

• Waste management (Avfallshåndtering)

• Telecommunications (Telekommunikasjon)

EMAS-forordningen (1221/2009) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), kapittel I (generelt).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten har ingen rettslige konsekvenser for Norge

Dokumentet er ikke juridisk bindende for EMAS-registrerte organisasjoner, men organisasjonene og miljøkontrollørene skal ha kunnskap om innholdet i dokumentet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn iEØS avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.04.2016
Anvendelsesdato i EU
10.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 354-396
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.08.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0611
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro