Miljømerking av jordforbedringsmidler inkludert krav til vurdering og kontrol

Tittel

Kommisjonsvedtak 2006/799/EF av 3. november 2006 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel

Commission Decision 2006/799/EC of 3 November 2006 establishing revised ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to soil improvers

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Barne- og likestillingsdepartementets bakgrunnsnotat - januar 2008

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1980/2000 om en revidert fellesskapsordning for tildeling av miljømerke (innlemmet i EØS-avtalen, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 139/2001 av 9. november 2001) fastlegger prosedyrene for utarbeiding av kommisjonsvedtak om miljøkriterier for produktgrupper som kan tildeles EUs miljømerke ”Blomsten”.

Kommisjonens vedtak omhandler kriterier for miljømerking av jordforbedringsmidler og er en revisjon av tidligere vedtatte krav i vedtak 2001/688/EF.

Jordforbedringsmidler laget av fornybare råvarer og/eller resirkulert organisk masse kan miljømerkes. Kloakkslam fra ordinære renseanlegg kan dog ikke brukes som råvare, men slam produsert direkte fra matvareindustrien kan i enkelte tilfeller benyttes. Torv kan ikke inngå som råvare i miljømerkede produkter. Det stilles strenge krav til tungmetallinnhold, forurensninger fra avfall og enkelte patogene bakterier.

Merknader
EUs miljømerkeordning ”Blomsten” er frivillig, i likhet med den nordiske miljømerkeordningen ”Svanen”. Kriteriene innebærer et positivt supplement til det nordiske svanemerket, som ikke selv har utarbeidet kriterier for denne produktgruppen. Kravene er i samsvar med norsk lovgivning på området.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking i Norge vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Barne- og likestillingsdepartementet slutter seg til denne vurderingen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.11.2006
Anvendelsesdato i EU
24.11.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 263-269
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Anvendes fra i Norge
02.02.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0799
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro