Miljømerking av tekstilprodukter og fottøy: forlengelse av gyldigheten av kriteriene

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1805 av 27. november 2020 om endring av beslutning 2014/350/EU og (EU) 2016/1349 med hensyn til forlengelse av gyldighetsperioden for miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter og fottøy og de tilhørende krav til vurdering og verifikasjon

Commission Decision (EU) 2020/1805 of 27 November 2020 amending Decisions 2014/350/EU and (EU) 2016/1349 extending the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to textile products and footwear and of the related assessment and verification requirements

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.1.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1805 er en endring av tidligere vedtak 2014/350/EU og 2016/1349/EU som angir kriterier for miljømerking med EU Ecolabel av tekstilprodukter og fottøy. Endringene innebærer forlengelse av gyldighetstiden for disse to produktgruppene. De eksisterende miljøkrav gjøres gyldige frem til 31/12/2025. Revisjon av miljøkravene skulle vært startet nå, men kommisjonen ønsker å utsette dette i påvente av industriens utvikling av Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR). Gyldighetstiden blir derfor vesentlig forlenget sammenliknet med forventet gyldighetstid.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes i gruppe 2 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruken av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses å være EØS-relevant og akseptabel og som anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2020
Anvendelsesdato i EU
21.12.2020
Opphører å gjelde
31.12.2025

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1805
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro