Miljøøkonomiske nasjonalregnskap

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 691/2011 av 6. juli 2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskap

Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European environmental economic accounts

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EU-delegasjonens rapport av 3.8.2011)

Den 2. juli ble den nye EU-forordningen om miljøregnskap formelt vedtatt etter enighet i første lesning mellom Europaparlamentet og Rådet. Regelverket vil tre i kraft i EU 11. august. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Hovedpunktene i regelverket er:

• Krav til regnskapsføring av miljøaspekter i nasjonalregnskapene, herunder luftforurensning, grønne skatter og avgifter samt materialstrømmer i økonomien

• Metoder for regnskapsføringen, standarder, definisjoner og organisering av regnskapene

• Krav til rapportering til Europakommisjonen hvert år

Kommisjonen vil innen 31. desember 2013 avgi en første samlet rapport om erfaringene med forordningen. Mange medlemsland har tidligere rapportert frivillig.

Sammenligne på tvers av landegrenser
Bedre kunnskap om miljøaspekter i utviklingen av økonomien er prioritert også i Norge gjennom arbeidet med bærekraftig utvikling og kapittel 7 i nasjonalbudsjettet, jf NOU 2009:16. Den nye forordningen vil gi bedre grunnlag for sammenlikning på tvers av land og bedre kunnskap over tid. Forordningen er merket EØS-relevant og må på vanlig måte vurderes av EFTA/EØS-landene.

Bærekraft og ressurseffektivitet
I Norge vil Finansdepartementet og Miljøverndepartementet særlig være berørt. Det pågår som kjent en prosess med revisjon av den norske bærekraftstrategien frem mot nasjonalbudsjettet for 2012. Det er naturlig å se det nye regelverket i EU i sammenheng med Europa 2020-strategien og rapporteringskravene der gjennom det såkalte ”europeiske semesteret”. Derfor berører forordningen også Nærings- og Handelsdepartementet.

Videre må forordningen sees i sammenheng med arbeidet med ressurseffektivitet hvor Kommisjonen ventes å legge frem et veikart til høsten. I et globalt perspektiv er EUs nye regler et svar på FNs arbeid med bærekraft og særlig Stiglitz-kommisjonens rapport fra 2009 (Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress).

Oppfølgingen av forordningen med mer detaljerte rapporteringsprosedyrer vil skje gjennom European Statistical System Committee etablert gjennom forordning 223/2009. Senere må det antas at kravene utvides til å gjelde flere parametre. Statistisk sentralbyrå er relevant norsk faginstans i denne prosessen.

For mer informasjon om regelverket kan du lese • her.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 742-757
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.09.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0691
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro