Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/2026 av 19. desember 2018 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)

Commission Regulation (EU) 2018/2026 of 19 December 2018 amending Annex IV to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.8.2019)

Sammendrag av innhold
Begrunnelsen for endringen i vedlegg IV i EMAS-forordningen, som omhandler miljøredegjørelsen, er koblingen til den nye ISO 14001:2015. Dette har medført endringer i vedlegg I, II og III i forordningen, som igjen påvirker vedlegg IV.

Endringene i vedlegg IV om miljøredegjørelsen er både av språklig og innholdsmessig art og er gjennomført for at miljøredegjørelsen skal utformes, og inneholde elementene som forordningen og vedleggene I, II og III påpeker skal vurderes.

Vedlegg IV gir føringer for hva som må være med i miljøredegjørelsen og hvordan den skal utformes og kommuniseres i virksomheten og til allmenheten.

Den nye reviderte teksten er behandlet av en komité i Kommisjonen som bl.a. har ansvar for drift av EMAS-forordningen og i en nedsatt ekspertgruppe. Alle medlemslandene har vært med å gi innspill til teksten.

Følgende viktige endringer har blitt gjennomført i vedlegg IV (i tillegg til mange språklige):

- teksten er mer aksjonsrettet, dvs. at organisasjoner blir bedt om å rapportere om tiltakene for å oppnå miljøforbedring og samsvar med lovreguleringer.

- teksten er mer fleksibel mht. rapportering på den måten at organisasjonen enklere kan rapportere om lovoppnåelse uten å komme med en lang liste over reguleringer den er i samsvar med (pkt B, g).

- teksten gir større fleksilibitet ved valg av enheter ved rapportering av kjerneindikatorer (pkt. C)

Dersom valideringen av miljøredegjørelsen eller oppdateringen av denne skal gjennomføres i henhold til regulering EF 1221/2009 etter datoen for denne reguleringens (vedlegg IV) innføring i norsk rett, men før innføringsdatoen + 9 måneder, kan miljøredegjørelsen i et slikt tilfelle, i samsvar med miljøkontrolløren og registreringsorganet, bli validert etter någjeldende vedlegg IV i EF 1221/2009.

Dersom en ikke-validert miljøredegjørelse skal oversendes registreringsorganet jf. artikkel 7 (3) i EF 1221/2009 etter datoen for innføring av nytt vedlegg IV i norsk rett, men før innføringsdatoen + 9 måneder, kan miljøredegjørelsen i et slikt tilfelle, i samsvar med registreringsorganet, bli rapportert etter någjeldende vedlegg IV i EF 1221/2009.

Rettslige konsekvenser
EMAS-forordningen (EF 1221/2009) er del av forurensningsforskriften (kapittel 38), og forordningen som endrer vedlegg IV til EMAS-forordingen må tas inn i forurensningsforskriften kap. 38.

Økonomiske og administrative konsekvenser
EMAS-ordningen er frivillig for organisasjoner og bedrifter. Endringen i vedlegg IV i EMAS-forordningen innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Merknader
Saken er omfattet av hurtigprosedyren.

Notatet er ikke forelagt spesialutvalget for behandling fordi eventuelle endringer i norsk regelverk anses minimale/tekniske/uproblematiske, og det derfor ikke anses nødvendig å forelegge for spesialutvalget for klarering.

Vurdering
Forslag til rettsakt er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018
Anvendelsesdato i EU
09.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2019
Anvendes fra i Norge
17.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R2026
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro