Miljøvernskrav til materiell innen sivil luftfart

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 690/2009 av 30. juli 2009 av 30. juli 2009 som endrer europaparlaments- og rådsforordning nr. 216/2008 om felles bestemmelser for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA), som opphever rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF

Commission Regulation 690/2009 of 30 July 2009 amending Regulation 216/2008 of the European Parliament and the Council on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning 690/2009 endrer artikkel 6(1) i forordning 216/2008 (EASA basisforordning). Artikkel 6(1) i forordning 216/2008 gjelder miljøkrav for produkter, deler og innretninger som omfattes av forordningens virkeområde (dvs. til bruk i sivil luftfart). Artikkelen fastsetter at de nevnte produkter, deler og innretninger skal følge miljøkravene som er nedfelt i ICAO Annex 16 til Chicagokonvensjonen, volum I endringsutgave (amendment) 8, og volum II endringsutgave 5. Forordning 216/2008 ble vedtatt 20. februar 2008. I tiden etter vedtakelsen av forordning 216/2008, har Annex 16 volum I blitt oppdatert med endringsutgave 9, og volum II blitt oppdatert med endringsutgave 6. Disse endringsutgavene ble gjeldende fra 20. november 2008.

Forordning 690/2009 gjennomfører denne oppdateringen av ICAO Annex 16 i felleskapsretten ved å endre artikkel 6(1) i forordning 216/2008, slik at denne nå viser til Annex 16 til Chicagokonvensjonen, volume I endringsutgave 9 og volume II endringsutgave 6.

Merknader
Forordning 216/2008, dvs "basisforordningen", som forordning 690/2009 endrer, er ennå ikke gjennomført i norsk rett. Forordningen anses EØS-relevant, men det arbeides med å komme til enighet om tilpasningstekst før saken kan fremlegges EØS-komiteen for beslutning.

Vurdering
Innholdet i Annex 16 til Chicagokonvensjonen, volum I endringsutgave 9 og volum II endringsutgave 6.

Forordning 690/2008 gjennomfører som nevnt Annex 16 til Chicagokonvensjonen, volum I endringsutgave 9 og volum II endringsutgave 6, ved endring av forordning 216 artikkel 6(1). Innholdet i disse endringsutgavene må derfor omtales.

Endringsutgave 9 av Annex 16. volum I
Endringsutgave 9 av Annex 16, volum I ble vedtatt av ICAOs råd 7. mars 2008. Formålet med endringsutgave 9 er å klargjøre administrative og tekniske bestemmelser knyttet til anvendelsen av demonstrasjonsprogrammer og tilhørende retningslinjer for støysertifisering av luftfartøyer. Endringene som innføres er følgende:

1. Endringer i ordlyd om anvendelse for å harmonisere.
I endringsutgave 8 av Annex 16, volum I til Chicago-konvensjonen ble det tidligere uttrykket "luftdyktighetsbevis til prototyper" ("certificate of airworthiness for the prototype") erstattet med "typegodkjenning" ('Type Certificate") i volume I, Chapter 1 (Administration). Dette gjenspeilte gjeldende bruk og gjorde Annex 16, volum I tilpasset andre ICAO-dokumenter. Endringsutgave 9 gjennomfører denne endringen i hele Annex 16, volum I til Chicago-konvensjonen. For ytterligere tilpasning til Annex 8 til Chicago-konvensjonen viser ordlyden om anvendelse i endringsutgave 9 av Annex 16, volum I til Chicago-konvensjonen nå til den dato en søknad sendes inn, og ikke til den dato søknaden innkommer.

2. Definisjoner av vindhastigheter.
Endringsutgave 9 av Annex 16, volum I innfører nye definisjoner av vindhastigheter basert på retningslinjer utstedt av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og sakkyndige råd fra ICAO Meteorology Section. Dette er gjort for å rydde opp i definisjoner som ble ansett som tvetydige og inkonsekvente, og som førte til uklarheter og uheldige forskjeller ved gjennomføringen av støysertifiseringen av luftfartøyer.

3. Oppdatering av lEe-referanser.
Annex 16, volum I inneholder henvisninger til flere standarder fra Den internasjonale elektrotekniske standard iseringsorganisasjon (lEe) som fastsetter spesifikasjoner for utstyr som brukes i støysertifisering av luftfartøyer. Endringsutgave 9 av Annex 16, volum I inneholder henvisninger til de aller nyeste IEC­standardene.

Endringsutgave 6 av Annex 16. Volume II til Chicago-konvensionen
Endringsutgave 6 av Annex 16, Volume II til Konvensjon om internasjonal sivil luftfart) ble vedtatt 7. mars 2008, og gjelder administrative og tekniske bestemmelser, hovedsakelig knyttet til moderniseringen av demonstrasjonsprogrammer og retningslinjer for sertifisering av motorer. Endringene som gjennomføres er følgende:

1. Revisjon av korreksjonsfaktorer for gassutslipp i forhold til referansedag
ICAOs miljøkomite (CAEP) har påpekt problemer med den opprinnelige terminologien i Annex 16, volum II, bl.a. : at terminologien i forbindelse med korreksjonsfaktorer i forhold til referansemotor og referanseatmosfære ikke er konsekvent, uklare termer for fuktighetskorreksjon, og flere tilsynelatende ekvivalente termer var brukt for å beskrive "thrust setting". Endringsutgave 6 av Annex 16, volum II tar sikte på å løse disse problemene ved at det er tatt inn en revidert tekst og terminologi.

2. Gjennomgang av gjeldende krav til drivstoffspesifikasjoner.
Det er påvist at allment tilgjengelig drivstoff ofte ikke oppfyller flere av spesifikasjonsgrensene som var fastsatt i Annex 16, volum II. Gjennom endringsutgave 6 av Annex 16, volum II er det derfor innført tillatte avvik fra kravene til drivstoffspesifikasjoner, ved anvendelse av omforente korreksjonsfaktorer. Disse endringene vil redusere sertifiseringskostnadene ved å tillate at produsentene bruker lokalt tilgjengelig drivstoff.

3. Endringer for tillatt bruk av prøvesonder av annet materiale enn rustfritt stål.
Prøvetaking av utslipp bak moderne gassturbinmotorer forutsetter bruk av raker framstilt av materialer som tåler den termiske og strukturelle belastning de utsettes for under drift av så kraftige motorer. Annex 16, volum II fastsetter spesifikasjonene for produksjon av slike raker, og så langt har rustfritt stål vært det eneste materialet som har vært spesifisert. Endringsutgave 6 av Annex 16, volum II, innfører bestemmelser som tillater bruk av raker laget av andre nærmere angitte materialer.

Vurdering av norske interesser
Gjennom å ha tiltrådt Chicagokonvensjonen, anses Norge folkerettslig forpliktet til å gjennomføre regelverket nedfelt i anneksene til Chicagokonvensjonen, herunder de siste endringsutgavene. Norge anses videre forpliktet gjennom EØS-avtalen til å gjennomføre forordning 216/2009 (EASA basisforordning). Kommisjonsforordning 690/2009, som endrer artikkel 6(1) i fororordning 216/2008, anses følgelig også omfattet av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Endringene som følge av forordning 690/2009 vil per i dag ikke direkte berøre norske interesser, ettersom hverken norske luftfartsmyndigheter eller norske produsenter av deler og utstyr til sivil luftfart er ivolvert i de sertifiseringsprosesser som reguleres gjennom forordning 216/2008, artikkel 6(1). I et større perspektiv antas imidlertid de økonomiske konsekvensene av forordning 690/2009 å være positive, ettersom produkter og luftfartøyer som er sertifisert i henhold til ICAOs standarder lettere vil kunne aksepteres i et globalt marked. Forordning 690/2009 antas også å medføre positive miljøeffekter, ettersom forordningen innfører bestemmelser som oppdater regelverket i forhold til den nyeste teknologiske utviklingen på området, og innfører terminologi og spesifikasjoner som klargjør og effektiviserer prosessene med å sertifisere produkter og luftfartøyer til bruk i sivil luftfart. Tiltakene som gjennomføres ved forordning 690/2009 anses heller ikke å ha negative sikkerhetsmessige konsekvenser. Luftfartstilsynet har derfor uttalt seg positivt til ICAO, i forbindelse med at de endringene som nå gjennomføres ved forordning 690/2009 var gjenstand for høring fra ICAO.

Konklusjon
Regelverksendringene som gjennomføres ved forordning 690/2009 antas ikke å berøre norske interesser direkte, men vurderes likevel som positive. En gjennomføring av forordning 690/2009 antas videre å sikre overholdelse av Norges forspliktelser etter EØS-avtalen og Chicagokonvensjonen. På bakgrunn av dette tilrådes det at kommisjonsforodning 690/2009 innlemmes i EØS-avtalen. Det legges opp til at kommisjonsforordning 690/2009 gjennomføres i norsk rett samtidig med forordning 216/2008.

Status
Kommisjonsforordning 690/2008 ble vedtatt 30 juli 2009, med ikrafttredelse 20 dager etter kunngjøring i Official Journal. Slik kunngjøring skjedde 31. juli 2009. Forordningen er dermed trådt i kraft innad i EU.

EFTA-sekretariatet har i e-post av 5. august 2009 bedt medlemsstatene sende Standard Sheet innen 16. september 2009, som ledd i saksforberedelsen til behandling av saken i EØS-komiteen.

Saken behandles i Norge av Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.07.2009
Anvendelsesdato i EU
20.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 796-796
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
19.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.02.2013
Anvendes fra i Norge
01.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0690
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro