Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1070/2014 av 10. oktober 2014 om endring av forordning (EF) nr. 271/2009 om minimumsinnhold av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta-glukanase produsert av Aspergillus niger (DSM 18404) som fôrtilsetningsstoff til verpehøner (innehaver av godkjenning BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1070/2014 of 10 October 2014 amending Regulation (EC) No 271/2009 as regards the minimum content of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (DSM 18404) as a feed additive for laying hens (holder of authorisation BASF SE)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.11.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer en tidligere godkjennelse av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta-glukanase produsert av Aspergillus niger (DSM 18404). Preparatet er fremstilt ved hjelp av to genmodifiserte bakteriestammer. Preparatet er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktekylling, verpehøner, slaktekalkun og slakteender. Preparatet er klassifisert i kategorien zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen fordøyelsefremmende stoffer. Innehaver av godkjenningen er firma BASF SE, og godkjenningen er gitt fram til 22. april 2019. Rettsakten endrer grensen for minimumsinnhold når preparatet skal benyttes til verpehøner, for de andre fjørfeartene blir grenseverdiene stående uendret. Før var grenseverdiene for minimumstilsetting 560TXU/kg og 250 TGU/kg, men nå endres disse grenseverdiene til 280 TXU/kg og 125 TGU/kg. TXU (termostabile xylanase units) og TGU (termostabile glucanase units) er enzymaktivitetene preparatet har. EFSA har vurdert de nye grenseverdiene og finner at preparatet har effekt hos verpehøner også ved de nye halverte grenseverdiene for tilsetting i fullfôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôr (Fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

For virksomheter og produsenter vil det være økonomisk gunstig at mengden av enzymet som må tilsettes fullfôr for å oppnå effekt hos verpehøner kan halveres.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Når et preparat viser seg å ha effekt ved lavere dosering enn tidligere antatt er det fornuftig at minimumsgrensene korrigeres slik at man unngår unødige tilsettinger i fôret.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.10.2014
Anvendelsesdato i EU
31.10.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1070
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro