minimumskrav for vern av arbeidstakere i utvinningsindustri i dagbrudd eller under jord

Tittel

Rådsdirektiv 92/104/EØF av 3. desember 1992 om minimumskrav med sikte på å forbedre vernet av arbeidstakernes sikerhet og helse i utvinningsindustri i dagbrudd eller under jord (tolvte særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)

Council Directive 92/104/EEC of 3 December 1992 on the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in surface and underground mineral-extracting industries (twelfth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

Traktatens artikkel 118 A fastsetter at Rådet, i direktivs form, skal vedta minimumskrav med sikte på særlig å forbedre arbeidsmiljøet, for å sikre et bedre vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse.

I henhold til nevnte artikkel skal slike direktiver unngå å pålegge administrative, økonomiske og rettslige byrder som er av en slik art at de kan hemme etablering og utvikling av små og mellomstore bedrifter.

Bedringen av arbeidstakernes sikkerhet, hygiene og helse på arbeidsplassen er et mål som ikke bør være underlagt rent økonomiske betraktninger.

Rådsdirektiv 89/654/EØF av 30. november 1989 om minimumskrav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen (første særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)​ får ikke anvendelse på utvinningsindustri.

For at arbeidstakernes sikkerhet og helse skal ivaretas, er det helt nødvendig at de minimumskrav som skal sikre bedre sikkerhet og helse i utvinningsindustri i dagbrudd eller under jord, etterkommes.

Utvinningsindustri i dagbrudd eller under jord utgjør en virksomhetssektor der arbeidstakerne utsettes for et særlig høyt risikonivå.

Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen​. Bestemmelsene i nevnte direktiv får derfor anvendelse i sin helhet på området utvinningsindustri i dagbrudd eller under jord, med forbehold for strengere og/eller mer konkrete bestemmelser i dette direktiv.

Tilhørende overflateanlegg i utvinningsindustri i dagbrudd eller under jord som ikke er nødvendig for utvinningsindustrien i dagbrudd eller under jord definert i artikkel 2 bokstav a) i dette direktiv, er underlagt bestemmelsene i direktiv 89/654/EØF.

Rådet vedtok 3. november 1992 direktiv 92/91/EØF om minimumskrav med sikte på å forbedre vernet av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)​

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.12.1992
Gjennomføringsfrist i EU
07.12.1994
Anvendelsesdato i EU
07.12.1994

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.03.1994
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.1994
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.12.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2011
Anvendes fra i Norge
01.01.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31992L0104
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro