Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/892 av 7. juni 2016 om utvidelse av overgangsperioden relatert til kapitalkravet for engasjementer med sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og europaparlamemts- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/892 of 7 June 2016 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forlengelse av overgangsordning om at alle sentrale motparter behandles som kvalifiserte sentrale motparter til 15. desember 2016

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen kan gjennomføres i norsk rett med hjemmel i vphl. kap 13 som endret ved lov 16. desember 2016nr. 91, når denne endringen trer i kraft.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt Finanstilsynet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er en EU-kommisjonsforordning tilhørende blant annet EMIR, som gjelder sentrale motparter. Den antas å være EØS-relevant. Fristutsettelsen som forordningen omhandler er til 15. desember 2016. Ny verdipapirhandellov kapittel 13 som gjennomfører EMIR er ikke ennå satt i kraft. Det er gitt tilsvarende bestemmelse i kapitalkravsforskriften § 49-2 (13).

Forordningen har liten eller ingen praktisk betydning i Norge.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 7. juni 2016 og er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2016
Anvendelsesdato i EU
11.06.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet