Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2227 av 9. desember 2016 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til kapitalgrunnlag vedrørende eksponeringer mot sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2227 of 9 December 2016 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen forlenger overgangsordninger fastsatt i CRR og EMIR blant annet slik at alle sentrale motparter kan behandles som kvalifiserte sentrale motparter til 15. juni 2017. Overgangsordningene var allerede forlenget i kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/892.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt Finanstilsynet, som ikke har hatt merknader.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, men foreløpig ikke vedtatt i EØS-avtalen .

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.12.2016
Anvendelsesdato i EU
13.12.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet