Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2227 av 9. desember 2016 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til kapitalgrunnlag vedrørende eksponeringer mot sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2227 of 9 December 2016 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen forlenger overgangsordninger fastsatt i CRR (32013R0575) og EMIR (32012R0648) blant annet slik at alle sentrale motparter kan behandles som kvalifiserte sentrale motparter til 15. juni 2017. Overgangsordningene var allerede forlenget i kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/892.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.12.2016
Anvendelsesdato i EU
13.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet