Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringbeslutning (EU) 2017/1239 av 6. juli 2017 om anerkjennesle av Etiopia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1239 of 6 July 2017 on the recognition of Ethiopia pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.7.2017)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2012/106/EU gir regler om minstekrav til kvalifikasjoner og opplæring av sjøfolk, herunder krav til utdanningsinstitusjoner mv. Når det gjelder sjøfolk med utdannelse fra tredjeland kan EU og EØS stater kun inngå avtale med tredjeland om anerkjennelse av sertifikater, når disse er anerkjent av EU-Kommisjonen. Med hjemmel i direktiv 2012/106/EU har EU-Kommisjonen besluttet å anerkjenne Etiopia når det gjelder opplæring og sertifikater for sjøfolk. Beslutningen har vært behandlet i komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) som ga sin tilslutning.

Luxembourg og Kypros anmodet i 2014 om anerkjennelse av Etiopia. EU-Kommisjonen kontaktet relevante myndigheter, og det ble gjennomført en EMSA-inspeksjon i 2015. Det ble avdekket noen avvik, bl.a. knyttet til mangelfull nasjonal lovgivning for utdanning av sjøfolk. Etiopia presenterte en tiltaksplan for å lukke avvikene som bl.a. inkluderte endring av deler av regelverket. Avvikene er nå lukket på en tilfredsstillende måte.

Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir anerkjent skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke forskriftsendring. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan på den bakgrunn velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for den norske næringen.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 6. juli 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.07.2017
Anvendelsesdato i EU
28.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 741-742
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1239
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro