Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1412 av 1. august 2017 om godkjenning av Fiji med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1412 of 1 August 2017 on the recognition of Fiji pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2017)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/106/EU gir regler om minstekrav til kvalifikasjoner og opplæring av sjøfolk, herunder krav til utdanningsinstitusjoner mv. Når det gjelder sjøfolk med utdannelse fra tredjeland kan EU og EØS stater kun inngå avtale med tredjeland om anerkjennelse av sertifikater, når disse er anerkjent av EU-Kommisjonen. Med hjemmel i direktiv 2008/106/EU har EU-Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) besluttet å anerkjenne Fiji når det gjelder opplæring og sertifisering av sjøfolk.

Tyskland anmodet i februar 2011 om anerkjennelse av Fiji. EU-Kommisjonen kontaktet relevante myndigheter i Fiji, og det ble gjennomført en EMSA-inspeksjon i 2013, med oppfølging gjennom 2014 og 2015. Det ble avdekket en rekke avvik, og Fiji presenterte i 2015 en oppdatert tiltaksplan for å lukke avvikene som bl.a. inkluderte mangler i det nasjonale lovverket knyttet til utdanning av sjøfolk. Avvikene er nå lukket på en tilfredsstillende måte, og COSS vedtok ved konsensus å anerkjenne maritim utdanning på Fiji.

Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir anerkjent skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke forskriftsendring. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan på den bakgrunn velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for den norske næringen.

Vurdering
Beslutningen er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 1. august 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.08.2017
Anvendelsesdato i EU
23.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.09.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1412
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro