Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Ghana

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/75/EU av 9. februar 2012 om godkjenning av Ghana i henhold til direktiv 2008/106/EF hva angår ordningene for utdanning og attestering av sjøfolk med hensyn på godkjenning av kvalifikasjonsbeviser

Commission Implementing Decision 2012/75/EU of 9 February 2012 on the recognition of Ghana pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers

Siste nytt

EØS-komitevedtak 13.7.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har ved beslutning 2012/75 av 9. februar 2012 vedtatt å anerkjenne Ghana med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk etter direktiv 2008/106/EF om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner.

Etter direktiv 2008/106/EF må medlemsstater som ønsker å anerkjenne sjøfolks sertifikater utstedt av tredjestater meddele dette til Kommisjonen, som i tillegg til å undersøke om vedkommende stat er part i den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW), også vurderer om kravene i den konvensjonen blir overholdt.

Etter anmodning fra Kypros har Kommisjonen vurdert Ghanas myndigheters praksis og funnet å kunne anerkjenne Ghana slik at sertifikater utstedt av den staten kan anerkjennes av medlemsstatene. Kommisjonen fant at Ghana, selv om det fortsatt er enkelte utestående punkter, samlet sett overholder konvensjonens krav, herunder tilfredsstillende tiltak for å unngå forfalskning.

Kommisjonen har drøftet saken med ekspertgruppen COSS (Committe on safe seas and on the prevention of pollution from ships), og innholdet er i samsvar med gruppens oppfatning. Norge er representert i ekspertgruppen med representanter fra Sjøfartsdirektoratet og NHD. Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir godtatt for anerkjennelse av sertifikater skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Merknader
Rettsakten hører hjemme i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). Rettsakten får ikke økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheter eller private.

Vurdering
Kommisjonen har foretatt en vurdering av Ghanas etterlevelse av STCW og har etter en vurdering kommet fram til at staten samlet sett overholder kravene. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan altså velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.

Kommisjonens beslutninger mht anerkjennelse av tredjestater kunngjøres i Official Journal C-serien.

Konklusjon
Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.02.2012
Anvendelsesdato i EU
03.03.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 245-245
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
13.07.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
14.07.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0075
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro