Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Japan

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/935/EU av 17. desember 2014 om godkjenning av Japan i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk

Commission Implementing Decision 2014/935/EU of 17 December 2014 on the recognition of Japan pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 05.03.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har ved beslutning 2014/935/EC av 17. desember 2014 vedtatt å anerkjenne Japan med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk etter direktiv 2008/106/EF om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner. Etter direktiv 2008/106/EF må medlemsstater som ønsker å anerkjenne sjøfolks sertifikater utstedt av tredjestater meddele dette til Kommisjonen, som i tillegg til å undersøke om vedkommende stat er part i den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW), også vurderer om kravene i den konvensjonen blir overholdt.

Etter anmodning fra Kypros har Kommisjonen vurdert japanske myndigheters praksis og funnet å kunne anerkjenne Japan slik at sertifikater utstedt av denne staten kan anerkjennes av medlemsstatene. Kommisjonen fant at Japan etter en samlet vurdering overholder konvensjonens krav, herunder tilfredsstillende tiltak for å unngå forfalskning. Dette innebærer at EUs medlemsstater og Norge kan anerkjenne bemanning med sertifikater utstedt av Japanske myndigheter, men implementeringsbeslutningen innebærer ingen plikt for Norge til bruk av bemanning fra Japan.

Kommisjonen har behandlet saken i kommisjonens rådgivende komite COSS 34 (Committe on safe seas and on the prevention of pollution from ships), og fått tilslutning fra EUs medlemsstater. Norge er representert i komiteen med representanter fra Sjøfartsdirektoratet og NFD med taleadgang på linje med medlemsstatene, men deltar ikke i voteringen for formell posisjon til kommisjonens forslag. Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir godtatt for anerkjennelse av sertifikater skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Vurdering
Direktiv 2008/106 om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner er gjennomført i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Det følger av forskriftens § 83 jf. § 84 at anerkjennelse av utdanning og tilhørende sertifikater fra stater utenfor EØS forutsetter at staten er anerkjent av Kommisjonen. Det er dermed ikke behov for å gjøre endringer i nasjonale forskrifter etterhvert som nye stater anerkjennes av Kommisjonen. Det samme vil være tilfelle for stater som eventuelt mister sin anerkjennelse. Nasjonalt regelverk vurderes dermed å være i samsvar med beslutningen

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2014
Anvendelsesdato i EU
08.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
21.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0935
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro