Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/727 av 23. mars 2017 om godkjenning av Montenegro med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk i henhold til direktiv 2008/106/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2017/727 of 23 March 2017 on the recognition of Montenegro pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2017)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2012/106/EU gir regler om minstekrav til kvalifikasjoner og opplæring av sjøfolk, herunder krav til utdanningsinstitusjoner mv. Når det gjelder sjøfolk med utdannelse fra tredjeland kan EU og EØS stater kun inngå avtale med tredjeland om anerkjennelse av sertifikater, når disse er anerkjent av EU-Kommisjonen. Med hjemmel i direktiv 2012/106/EU har EU-Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) besluttet å anerkjenne Montenegro når det gjelder opplæring og sertifisering av sjøfolk.

Hellas anmodet i mars 2011 om anerkjennelse av Montenegro. Det ble gjennomført en EMSA-inspeksjon i februar 2012, med oppfølging gjennom 2012 og 2013. Det ble avdekket en rekke avvik, og i mars 2015 ble det på nytt gjennomført en EMSA-inspeksjon. Montenegro iverksatte en rekke tiltak, og etter flere runder med korrespondanse ble det høsten 2016 konkludert med at Montenegro oppfylte kravene i direktiv 2012/106/EU, og at staten kunne anerkjennes i relasjon til opplæring og sertifisering av sjøfolk.

Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir anerkjent skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke forskriftsendring. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan altså velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for den norske næringen.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.03.2017
Anvendelsesdato i EU
15.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D0727
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro