Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (revisjon)

Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the minimum level of training of seafarers (recast)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet, sist oppdatert 15.4.2009)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/106/EF samler gjeldende direktiv om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå, direktiv 2001/25, og de senere endringene i en ny rettsakt. Utover en ny prosedyre som gjelder for EU-institusjonene for endring av mindre vesentlige bestemmelser inneholder ikke rettsakten nye bestemmelser.

Gjeldende direktiv med endringer er gjennomført i norsk rett ved forskrift 9.mai 2003 nr.687 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger, forskrift 1. juli 2003 nr 969 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner mv, samt forskrift 20. mars 2001 nr 373 om kontroll med roro-ferger, hurtiggående passasjerfartøy uansett flagg i rutetrafikk. Utover konsolidering av gjeldende rett, regulerer forslaget til nytt direktiv kun organisering av intern EU- kompetanse og medfører ikke behov for endringer i nasjonal rett utover oppdatering av henvisning til EØS-avtalen i ingressen til de tre ovennevnte forskrifter.

Ettersom forslaget ikke inneholder nye krav innebærer ikke direktivet økonomiske eller administrative konsekvenser, verken for det offentlige eller for næringen.

Vurdering
Direktivet samler gjeldende bestemmelser i direktiv 2001/25/EF og senere endringer i en ny rettsakt. Konsolidering av rettsakter og senere endringer gjør regelverket lettere tilgjengelig. Direktivet tar i artikkel 27 inn en bestemmelse om Kommisjonens adgang, i samråd med COSS, jf. artikkel 28, til å foreta tekniske endringer som følger av endringer i internasjonale instrumenter referert til direktivets artikkel 1 nummer 16, 17, 18, 22 og 24.

Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger
Sjøfartsdirektoratet sendte den 16. oktober 2007 direktivforslaget til informasjon til næringen. Bakgrunnen for at man ikke sendte dokumentet på høring var at forslaget, med unntak for forslag til endringsprosedyre, ikke innebærer nye regler. Sjøfartsdirektoratet mottok ingen kommentarer til forslaget.

Status
Direktivet ble fastsatt av Europaparlamentet og Rådet den 19. november 2008 og trådte i kraft 22. desember 2008. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mai 2009 ved EØS-komiteens beslutning nr 64/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.10.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.11.2008
Gjennomføringsfrist i EU
23.12.2008
Anvendelsesdato i EU
23.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 875-903
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.06.2009
Anvendes fra i Norge
04.06.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0106
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro