Minstestandarder for kvaliteten av konsumprisindeksene

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1114/2010 av 1. desember 2010 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minstestandarder for kvaliteten på vektene i HKPI og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 2454/97

Commission Regulation (EU) No 1114/2010 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the quality of HICP weightings and repealing Commission Regulation (EC) No 2454/97

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Harmoniserede forbrugerprisindeks (Harmonized Indices of Consumer Prices — HICP’er) er harmoniserede inflationsmålinger, som Kommissionen og Den Europæiske Centralbank har brug for til udførelse af deres opgaver i henhold til artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. HICP’er skal gøre det lettere at foretage internationale sammenligninger af forbrugerprisinflationen. De er en vigtig pengepolitisk indikator.

(2) I henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2494/95 skal HICP’ernes vægtninger ajourføres så hyppigt, at sammenligneligheds- og pålidelighedskravene opfyldes. Hvis HICP’erne baseres på vægtninger, der ajourføres med varierende hyppighed, kan det medføre, at de ikke opfylder sammenligneligheds- og pålidelighedskravene.

(3) Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/97 af 10. december 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsnormer for kvaliteten af HCPI-vægtninger indeholder bestemmelser, der skal sikre, at indeksene udarbejdes under anvendelse af vægtninger, der er tilstrækkeligt pålidelige og relevante til internationale sammenligninger. Disse bestemmelser bør nu ændres under hensyn til de ændringer, der er sket på HICP-området. Derfor bør foranstaltningerne i denne forordning afløse foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 2454/97, som bør ophæves.

(4) I henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 2494/95 skal HICP’er være prisindeks af Laspeyres-typen. Når de relative priser på de forskellige varer og tjenester svinger, kan forbrugernes udgiftsmønster ændres i et sådant omfang, at vægtene i den pågældende udgiftsgruppe og navnlig de tilgrundliggende mængder skal ajourføres for at sikre, at de er relevante.

(5) I henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1749/96 af 9. september 1996 vedrørende oprindelige foranstaltninger for Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindekser skal HICP’er udarbejdes på en sådan måde, at de inkluderer prisændringer for varer eller tjenester, som har fået økonomisk betydning, og de relative udgifter hertil.

(6) Denne forordning berører ikke minimumsstandarderne for vægtningen af forsikringer i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/1999 af 23. juli 1999 om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/96 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af forsikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser.

(7) Vægtene på hovedgruppe-, gruppe- og undergruppeniveau i COICOP/HICP må ikke variere fra måned til måned i et år, medmindre andet følger af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 330/2009 af 22. april 2009 om minimumsnormer til behandling af sæsonprodukter i de harmoniserede forbrugerprisindekser.

(8) Denne forordning indebærer ikke, at medlemsstaterne skal gennemføre nye statistiske undersøgelser eller forbrugsundersøgelser hyppigere end hvert femte år, idet medlemsstaterne skal udarbejde nationalregnskaber i henhold til det europæiske nationalregnskab (ENS 1995), og idet de landevægte, der er nødvendige for at udarbejde aggregater for euroområdet og EU og andre HICP-aggregater, er baseret på nationalregnskabsdata.

(9) I overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 2494/95 er der taget hensyn til princippet om omkostningseffektivitet.

(10) Den Europæiske Centralbank er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2494/95.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.12.2010
Anvendelsesdato i EU
22.12.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 267-269
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1114
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro