Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/589 av 10. januar 2023 om endring av delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til krav til protein i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på hydrolysert protein

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) 2023/589 of 10 January 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2016/127 as regards the protein requirements for infant and follow-on formula manufactured from protein hydrolysates

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.6.2023)

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2023/589 gjelder endring i kravene til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger fremstilt av hydrolysert protein. For virksomheter som produserer produkter basert på hydrolyserte proteiner stilles det krav til klinisk evaluering av disse produktene. Dette er for å kunne påvise om og i hvilken grad et bestemt produkt reduserer faren for å utvikle kortsiktige og langsiktige kliniske symptomer på allergi hos spedbarn som er i risikogruppen, og som ikke ammes. 

EU-kommisjonen mottok i 2019 en søknad om evaluering av tryggheten og egnetheten av en morsmelkerstatning og tilskuddsblanding fremstilt av hydrolysert protein, som ikke oppfyller kravene i punkt 2.3 i vedlegg I, punkt 2.3 i vedlegg II i forordning (EU) 2016/127. EU-kommisjonen ba den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om deres vurdering. I 2022 ga EFSA sin vurdering (EFSA-Q-2019-00304) av den ernæringsmessige tryggheten og egnetheten av disse produktene som er basert på et spesifikt hydrolysert protein fra myseproteinkonsentrat. EFSA  konkluderer med at det pågjeldende hydrolyserte proteinet er ernæringsmessig trygt og er en egnet proteinkilde til bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, forutsatt at produktet hvor proteinblandingen brukes inneholder minst 0,45 g/100 kJ (1,9 g100 kcal) protein og overholder de andre kriteriene som er fastsatt i forordning (EU) 2016/127. Basert på denne vurderingen fastsetter EU-kommisjonen en forordning med disse endringene og oppdateringene.    

Vedlegg I, vedlegg II og vedlegg III til forordning (EU) 2016/127 endres på bakgrunn av forordning (EU) 2023/589. Endringen oppdaterer sammensetningskrav for protein til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på hydrolysert protein.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

For virksomheter som produserer produkter basert på hydrolyserte proteiner, stilles det krav til klinisk evaluering av produktene. EFSA har konkludert at den nye formuleringen (basert på hydrolyserte proteiner) er en ernæringsmessig trygg og egnet proteinkilde til bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger.

Forbrukerne

Det stilles krav til trygghet for brukerne av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Produkter basert på hydrolyserte proteiner, underbygges av kliniske studier som EFSA vurderer. Dette øker brukernes helsemessige trygghet for at produktet har de egenskapene det er ment å ha.

Mattilsynet

Forordningen antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med sammensetningen av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.01.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.01.2023
Anvendelsesdato i EU
17.03.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.06.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet