Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om kalsium-L-metylfolat i morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/571 av 20. januar 2021 om endring av vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til listen over stoffer som kan tilsettes i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/571 of 20 January 2021 amending the Annex to Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the list of substances that may be added to infant and follow-on formula, baby food and processed cereal-based food

Siste nytt

Norsk forskrift 15.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget i forordning (EU) nr 609/2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll som er implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper. Stoffene som er oppført i vedlegget i forordning (EU) nr. 609/2013 kan tilsettes i én eller flere av næringsmiddelkategoriene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i forordningen.

Bakgrunn: Som følge av en søknad til EU-kommisjonen om å få bruke forbindelsen kalsium L-metylfolat som en folatkilde i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler, utførte "European Food Safety Authority" (EFSA) en vitenskapelig vurdering av kalsium L-metylfolat. EFSA konkluderte i rapporten Calcium l‐methylfolate as a source of folate added for nutritional (europa.eu) (EFSA Journal 2020;18(1):5947) med at kalsium L-metylfolat er en folatkilde som er biotilgjengelig, og at stoffet, ved de angitte bruksbetingelsene, vurderes som trygt til spedbarn og små barn. Basert på EFSAs vitenskapelige vurdering, foreslo EU-kommisjonen å inkludere kalsium L-metylfolat i listen over stoffer som kan brukes i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konsekvensvurdering

Virksomhetene

For virksomhetene vil det bli mulig å tilsette kalsium L-metylfolat til morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler.

Forbrukerne

EFSAs vurderinger gir forbrukerne trygghet om at forbindelsen kalsium L-metylfolat er trygg, egnet og vitenskapelig dokumentert som folatkilde til spedbarn og små barn.

Mattilsynet

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med sammensetningen av morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler inneholder inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten ble sendt ut til medlemsstatene for skriftlige kommentarer vinter/vår 2020. Rettsakten har vært til vurdering i EØS/EFTA - statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.01.2021
Anvendelsesdato i EU
28.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2021
Anvendes fra i Norge
12.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0571
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro