Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om kalsium-L-metylfolat i morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/571 av 20. januar 2021 om endring av vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til listen over stoffer som kan tilsettes morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/571 of 20 January 2021 amending the Annex to Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the list of substances that may be added to infant and follow-on formula, baby food and processed cereal-based food

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.3.2021)

Sammendrag av innhold

Rettsakten vil endre vedlegget i forordning (EU) nr 609/2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll som er implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper. Stoffene som er oppført i vedlegget i forordning (EU) nr. 609/2013 kan tilsettes i én eller flere av næringsmiddelkategoriene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i forordningen.

Bakgrunn: Som følge av en søknad til EU-kommisjonen om å få bruke forbindelsen kalsium L-metylfolat som en folatkilde i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler, utførte "European Food Safety Authority" (EFSA) en vitenskapelig vurdering av kalsium L-metylfolat. EFSA konkluderte i rapporten Calcium l‐methylfolate as a source of folate added for nutritional (europa.eu) (EFSA Journal 2020;18(1):5947) med at kalsium L-metylfolat er en folatkilde som er biotilgjengelig, og at stoffet, ved de angitte bruksbetingelsene, vurderes som trygt til spedbarn og små barn. Basert på EFSAs vitenskapelige vurdering, foreslår EU-kommisjonen å inkludere kalsium L-metylfolat i listen over stoffer som kan brukes i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og barnemat og bearbeide kornbaserte næringsmidler.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konsekvensvurdering

Virksomhetene

For virksomhetene vil det bli mulig å tilsette kalsium L-metylfolat til morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler.

Forbrukerne

EFSAs vurderinger gir forbrukerne trygghet om at forbindelsen kalsium L-metylfolat er trygg, egnet og vitenskapelig dokumentert som folatkilde til spedbarn og små barn.

Mattilsynet

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med sammensetningen av morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler inneholder inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er til vurdering i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdige med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU. Rettsakten ble sendt ut til medlemsstatene for skriftlige kommentarer vinter/vår 2020. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.01.2021
Anvendelsesdato i EU
28.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet