Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1091 av 10. april 2017 om endring av vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 hva angår listen over stoffer som kan tilsettes bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat og medisinske næringsmidler

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1091 of 10 April 2017 amending the Annex to Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the list of substances that may be added to processed cereal-based food and baby food and to food for special medical purposes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.9.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten utvider unionslisten over tillatte mineralforbindelser i forordning en for særskilte grupper (forordning (EU) nr. 609/2013). Jern(II)bisglycinat tillates å brukes som en kilde til jern i bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat, og kalsiumfosforyloligosakkarider (POs-Ca®) tillates å brukes som kilde til kalsium i medisinske næringsmidler. 

Unionslisten i forordningen for særskilte grupper er en liste som viser hvilke stoffer og stofforbindelser som det er tillatt å tilsette i de fire kategriene som faller under dette regelverket (morsmelkerstatninger/tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat, medisinske næringsmidler og kosterstatninger til vektkontroll). Det kan fortløpende inkluderes nye stoffer og stofforbindelser på listen, dersom disse er helsemessig trygge og har god biotilgjengelighet. European Food Safety Authority ("EFSA") har vurdert begge mineralforbindelsene som denne rettsaken omhandler og konkludert med at mineralene er helsemessige trygge og har god biodtilgjengelighet ( EFSA-Q-2015-00413 og EFSA-Q-2005-0039).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever endring av av forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
For virksomhetene er det positivt at rettsakten gir anledning til å bruke flere forbindelser ved produksjon av medisisnke næringsmidler og bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat ved tilsetning av kalsium- og jernforbindelser.

Forbrukerne
Det er positivt for forbrukerne at EFSA har vurdert de nye mineralforbindelsene som helsemessig trygge og biotilgjengelige.

Mattilsynet
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA har vurdert de to forbindelsene som helsemessig trygge og med god biotilgjengelighet. Utkast til rettsakt har vært sendt ut til medlemsstatene for skriftlige kommentarer høsten 2016. Utkastet har ikke vært diskutert på arbeidsgruppemøter for særskilte grupper.

Det er ingen horisontale utfordringer knyttet til rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.04.2017
Anvendelsesdato i EU
11.07.2017
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 88-90
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2017
Anvendes fra i Norge
25.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1091
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro