Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/561 av 29. januar 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til proteinkrav for tilskuddsblandinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/561 of 29 January 2018 amending Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/127 with regard to protein requirements for follow-on formula

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.8.2018)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigporsedyren.

Rettsakten vil endre forordning (EU) nr. 2016/127 som er implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper. Forordning (EU) nr. 2016/127 regulerer blant annet særskilte krav merking og sammensettingen av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som omsettes i EU og på det norske markedet.

European Food Safety Authority (EFSA) konkluderte 5. april 2017 (EFSA-Q-2016-00275) med at mengden protein i tilskuddsblandinger som er basert på kumelk- eller geitemelkprotein, kan reduseres fra 1,8 g/100 kcal til 1,6 g/100 kcal. EFSA bygger blant annet sin begrunnelse på at innholdet av protein i morsmelk reduseres etter at barnet har blitt ammet i fire måneder. EFSA sier at den reduserte mengden av protein er trygg og egnet for friske spedbarn i Europa.

Endringen i proteinmengde for tilskuddsblandinger basert på kumelk eller geitemelk vil gjøres i forordning (EU) nr. 2016/127 vedlegg II, punkt 2.1. Tabellen vil se slik ut:

Minimum Maksimum
0,38 g/100 kJ 0,6 g/100 kJ
(1,6 g/100 kcal) (2,5 g/100 kcal)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever endring av forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
For virksomhetene vil det bli mulighet for å tilsette en lavere mengde protein ved fremstilling av tilskuddsblandinger. Det er ikke gjort endringer i den maksimale mengden protein som produktene kan tilsettes.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne trygghet for at mengden protein som tilskuddsblandinger basert på kumelk eller geitemelk kan inneholde er trygg, egnet og vitenskapelige dokumentert.

Mattilsynet:
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med mengden protein som produktene inneholder inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA har vurdert det endrede innholdet av protein i tilskuddsblandinger som helesmessig trygt. Utkast til rettsakten har vært sendt ut til medlemsstatene for skriftlige kommentarer våren 2017. Utkastet har ikke vært diskutert på EU-arbeidsgruppemøter for særskilte grupper.

Det er ingen horisontale utfordringer knyttet itl rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.01.2018
Anvendelsesdato i EU
02.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2018
Anvendes fra i Norge
10.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0561
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro