Næringsmidler til bestemte medisinske formål utviklet for spedbarn og små barn: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1040 av 16. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2016/128 med hensyn til kravene til pesticider i næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns og småbarns ernæringsbehov

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1040 of 16 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) No 2016/128 as regards the requirements on pesticides in food for special medical purposes developed to satisfy the nutritional requirements of infants and young children

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2022)

Rettsakten endrer forordning (EU) 2016/128 med hensyn til bestemte sammensetnings- og informasjonskrav om næringsmidler til spesielle medisinske formål. Forordningen er implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Med endringen oppnås samsvar mellom definisjoner i regelverket som omfatter pesticider og biocider (forordning (EF) nr. 396/2005) og definisjoner i regelverket som omfatter næringsmidler til særskilte grupper (forordning (EU) 609/2013).

Artikkel 3 og vedlegg II og III til forordning (EU) 2016/128 endres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

For virksomhetene er det fordelaktig og forenklende å ha samsvar mellom definisjoner i regelverket som omfatter pesticider og biocider og definisjoner i regelverket som omfatter næringsmidler til særskilte grupper.

Forbrukerne

Samsvar mellom definisjoner i ulike regelverk vil også være være fordelaktig for forbrukerne. Som en konsekvens av samsvar mellom definisjoner i ulike regelverk er det lettere for virksomhetene å forholde seg til regelverket.

Mattilsynet

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med næringsmidler til spesielle medisinske formål inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til vurdering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten har vært til vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.04.2021
Anvendelsesdato i EU
15.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2021
Anvendes fra i Norge
13.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1040
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro