Nasjonal kontrollplan for fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/363/EF av 21. mai 2007 om retningslinjer for å hjelpe medlemsstatene i utarbeidingen av den enkelte, integrerte, flerårige, nasjonale kontrollplanen omhandlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004

Commission Decision 2007/363/EC of 21 May 2007 on guidelines to assist Member States in preparing the single integrated multi-annual national control plan provided for in Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er et kommisjonsvedtak med bakgrunn i artikkel 43.1 i kontrollforordningen (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes). Vedtaket fastsetter i artikkel 1 at veiledningsteksten er å finne i vedlegget. Artikkel 2 sier at vedtaket retter seg mot medlemsstatene.

Kontrollforordningen gir i artikkel 42 føringer om prinsipper som skal legges til grunn ved utarbeidelse av kontrollplanen og dens innhold. Artikkel 43 gir Kommisjonen myndighet til å utarbeide en veileder og gir videre føringer om veilederens innhold. Veilederen selv forklarer og utdyper kontrollforordningens bestemmelser om kontrollplanen.

Kontrollplanen skal gi oversikt over rammeverket for kontrollmyndigheten på fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt dyrehelse- og dyrevernbestemmelsene. Veilederen beskriver hvor detaljert og i hvilket format informasjonen om eksempelvis Mattilsynets organisasjon og struktur, forhold til andre myndigheter, overordnete strategiske mål, tilsynssystemer og -metodikker, opplæringssystemer, dokumentasjon, beredskapsplaner m.m. skal presenteres.

Merknader
Rettsakten er en veileder og er på tross av at den er gitt som et kommisjonsvedtak ikke bindende, kun veiledende. Dette presiseres også i vedtakets fortale punkt 8 ("The guidelines are not binding but serve to provide useful guidance to the Member States...") Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske eller administrative forpliktelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.
Vurdering

Forpliktelsen til å utarbeide en enkelt, integrert, flerårig, nasjonal kontrollplan er nedfelt i kontrollforordningen. Denne veilederen skal gi støtte til medlemsstatene ved utarbeidelsen av kontrollplanen. Den pålegger sådan ingen ytterlige forpliktelser. Veilederen gir utdypende forklaring om kontrollplanens innhold, innholdets detaljeringsgrad og formatet som informasjonen kan presenters i.

Rettsakten planlegges gjennomført ved å bli tatt inn i Mattilsynets kvalitetssystem som en retningslinje.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også hjemme i vedlegg I kapittel II og vedlegg II kapittel XII. Det er imidlertid ikke mulig å legge inn dette i EØS-notatet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2007
Anvendelsesdato i EU
19.06.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 18-43
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.02.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0363
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro