Nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 18/2010 av 8. januar 2010 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 om fastsettelse av spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart

Commission Regulation (EU) No 18/2010 of 8 January 2010 amending Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council as far as specifications for national quality control programmes in the field of civil aviation security are concerned

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 18/2010 av 8. januar 2010 om fastsettelse av spesifikasjoner for nasjonale kvalitetsprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart vil tre i kraft i EU 29. april 2010. Gjeldende forordning (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart blir på samme tidspunkt opphevet.

Forordning nr. 18/2010 innebærer ingen store materielle endringer i forhold til gjeldende forordning, men Kommisjonen har i forordning nr. 18/2010 utdypet og presisert noen av bestemmelsene.

Formålet med det nasjonale kvalitetskontrollprogrammet er å verifisere at sikkerhetstiltakene i luftfarten er korrekt gjennomført. Alle lufthavner, operatører og andre enheter med ansvar for sikkerheten i luftfarten skal kontrolleres regelmessig for å sikre at eventuelle svakheter oppdages og korrigeres så raskt som mulig.

I forordningens vedlegg II nr. 6 er det gitt utfyllende bestemmelser for sikkerhetssystemrevisjon ("security audits"). Det er stilt krav til hva en revisjon skal omfatte, det vil si alle sikkerhetstiltak på en lufthavn eller alle sikkerhetstiltak som er gjennomført av en lufthavn, lufthavnterminal, operatør eller enhet, eller en bestemt del av Nasjonalt Sikkerhetsprogram (NASP). Videre er det stilt krav til metodikk for utførelsen av revisjonen og hvordan informasjon skal innhentes for å bekrefte at sikkerhetstiltak er gjennomført, jf. nr. 6.1 til 6.3. For lufthavner som har mer enn 10 millioner passasjerer er det bestemt at det skal foretas sikkerhetssystemrevisjon minst hvert fjerde år, jf. nr. 6.4. Oslo lufthavn, Gardermoen har ca. 18 millioner passasjerer per år.

På samme måte som i dag skal inspeksjoner i utgangspunktet være uanmeldte for tilsynsobjektet. Dersom Luftfartstilsynet finner at det er upraktisk, kan inspeksjonen likevel gjøres kjent, jf. nr. 7.3. Det er videre i nr. 7 gitt bestemmelser vedrørende omfanget av inspeksjonen, metodikk og krav til innhenting av informasjon. Lufthavner med årlig trafikkvolum på mer enn 2 millioner passasjerer skal som hovedregel inspiseres hver 12 måned, jf. nr. 7.5. I Norge har Stavanger lufthavn, Sola, Bergen lufthavn, Flesland og Trondheim lufthavn, Værnes over 2 millioner passasjerer per år.

Det er presisert at det skal gjennomføres testing for å undersøke hvor effektivt ulike sikkerhetstiltak er gjennomført, jf. nr. 8. Minimumskravet er at gjennomføringen av adgangskontroll til sikkerhetsbegrenset område, beskyttelse av luftfartøy, screening av passasjerer og håndbagasje, screening av personale, beskyttelse av innsjekket bagasje, screening av frakt eller post og beskyttelse av frakt eller post skal testes.

Merknader
Forordning (EF) nr. 18/2010 er en endringsforordning til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002. Forordning nr. 300/2008 er en del av en større revisjon av det felles europeiske regleverket for sikkerhet i sivil luftfart som vil tre i kraft i EU 29. april 2010. Sistnevnte forordning er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet anbefaler at forordning (EF) nr. 18/2010 tas inn i EØS-avtalen.
Vurdering

Forordning nr. 18/2010 innebærer ingen store materille endringer. Forordningen erstatter kommisjonsforordning (EF) nr. 1217/2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart.

Hva angår økonomiske og administrative konsekvensene antas det at gjennomføring av forordning nr. 18/2010 ikke vil medføre noen endringer.

Samferdselsdepartementet støtter Luftfartstilsynets vurdering vedrørende at rettsakten bør tas inn i EØS-avtalen.

Konklusjon
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 18/2010 ble vedtatt 8. januar 2010. Forordning (EF) nr. 18/2010 vil bli sendt på høring sammen med ny forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL Sec). Forordningen ble gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.01.2010
Anvendelsesdato i EU
29.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 270-281
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.03.2011
Anvendes fra i Norge
01.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0018
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro