Nasjonale organer som skal fastsette standarder for elektroniske signaturer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2000/709/EF av 6. november 2000 om de ministekriterier som medlemsstatene skal følge ved utpekelsen av organer i samsvar med artikkel 3. nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer

Commission Decision 2000/709/EC of 6 November 2000 on the minimum criteria to be taken into account by Member States when designating bodies in accordance with Article 3(4) of Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council on a Community framework for electronic signatures

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red.anm.: Plassering i EØS-avtalens vedlegg XI endret ved EØS-komitevedtak nr. 120/2006.

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat - 2001)

Sammendrag av innhold
Vedtaket er truffet med hjemmel i direktiv 1999/93/EF om elektroniske signaturer art. 3(4), jf. art. 9, som er en del av EØS-avtalen (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 66/2000 av 2. august 2000). Vedtaket presiserer hvilke krav som skal stilles til nasjonale organer som skal fastsette standarder for sikre signatur- fremstillingssystemer (secure signature creation device), og hvilke krav som skal stilles til organets personale.

Merknader
Per i dag vil det ikke utpekes et slikt organ i Norge. Vedtaket vil dermed ikke medføre endringer i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet internt i Nærings- og handelsdepartementet som fant den relevant og akseptabel. Det fremkom ingen spesielle merknader.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.11.2000
Anvendelsesdato i EU
19.07.2001

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 17.1.2002, p. 605-606
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2001
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
ISL
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000D0709
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro