Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1365 av 9. august 2016 som endrer vedtak 98/536/EF om listen over nasjonale referanselaboratorier

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1365 of 9 August 2016 amending Decision 98/536/EC as regards the list of national reference laboratories

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over nasjonale referanselaboratorier til påvisning av restkonsentrasjoner som finnes i vedlegget til vedtak 98/536/EF.

Noen medlemsstater har nå utpekt ytterligere nasjonale referanselaboratorier (NRL) eller har skiftet ut de utpekte laboratoriene med andre laboratorier. Dessuten har kontaktopplysningene og de gruppene av restkonsentrasjoner som overvåkes av bestemte laboratorier blitt endret. Som følge av endringene blir listen over nasjonale referanselaboratorier nå ajourført.

Direktiv 96/23/EF (restkontrolldirektivet) gir bestemmelser om overvåkning av legemiddelrester i næringsmidler fra dyr. Det bestemmer også at hver medlemsstat skal utpeke minst ett nasjonalt referanselaboratorium som skal være ansvarlig for bestemte oppgaver fastlagt i direktivet. Restkontrolldirektivet bestemmer også at Kommisjonen skal utarbeide en liste over disse utpekte laboratoriene.

Norge har ikke implementert 96/23/EF direkte, men omformulert den til Restkontrollforskriften (Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler, FOR-2000-01-27-65). Denne listen finnes ikke der, men Mattilsynet har en liste over alle Nasjonale Referanselaboratorier på sine nettsider og denne listen blir formidlet til ESA hver gang det er endringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ingen regelverksendring i Norge.

EUs referanselaboratorier (EURL) oppnevnes av EU, og Norge har ingen innflytelse på listen over disse laboratoriene. I Norge oppnevner vi ett NRL for hvert EURL som finnes. Listen over våre NRL oppdateres jevnlig og publiseres på Nordisk metotikkomité for levnedsmidler (NMKL).

NMKL koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor analysemetodikk av næringsmidler i den europeiske standardiserings-organisasjonen (CEN).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Norge står ikke på listen over nasjonale referanselaboratorier til påvisning av restkonsentrasjoner som finnes i vedlegget til vedtak 98/536. Det finnes derfor allerede en tilpasningstekst til vedtak 98/536/EF. Denne trengs imidlertid å oppdateres pga ny avtale med referanselaboratorie for testing av landdyr.

Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst:

The provisions of the Desicion 98/536/EF shall, for the purpose of this Agreement, be read with the following adaption:

In Annex I, chapter I, part 6.2 Application texts, no 39 the following adaption text should read as follows:

Member state Reference laboratories Group of residues
Norway Seafood:

The National Institute of Nutrition and Seafood Research
Box 2029 Nordnes
N-5817 Bergen

B1, B2a, B2b, B2e, B2f, (carbadox, olakindox), B3c, B3e
Norway Terrestial animals:

Fera Science Ltd
Sand Hutton
YO41 1LZ, York
UK

A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2a, B2b, B2d, B2f, B3c, B3d

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.08.2016
Anvendelsesdato i EU
31.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1365
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro