Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning nr. 2014/745/EU av 28. mars 2014 som endrer vedtak 98/536/EF om listen over nasjonale referanselaboratorier

Commission Implementing Decision 2014/745/EU of 28 March 2014 amending Decision 98/536/EC as regards the list of national reference laboratories

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over nasjonale referanselaboratorier til påvisning av restkonsentrasjoner som finnes i vedlegget til vedtak 98/536/EF.

Noen medlemsstater har nå utpekt ytterligere nasjonale referanselaboratorier eller har skiftet ut de utpekte laboratoriene med andre laboratorier. Dessuten er kontaktopplysningene og de gruppene av restkonsentrasjoner som overvåkes av bestemte laboratorier, blitt endret. Som følge av endringene blir listen over nasjonale referanselaboratorier nå ajourført.

Bakgrunn: Direktiv 96/23/EF (restkontrolldirektivet) gir bestemmelser om overvåkning av legemiddelrester i næringsmidler fra dyr. Det bestemmer også at hver medlemsstat skal utpeke minst ett nasjonalt referanselaboratorium som skal være ansvarlig for bestemte oppgaver fastlagt i direktivet. Restkontrolldirektivet bestemmer også at Kommisjonen skal utarbeide en liste over disse utpekte laboratoriene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ingen regelverksendring i Norge.

EURL - EUs referanselaboratorier - oppnevnes av EU, og Norge har ingen innflytelse på listen over disse laboratoriene. I Norge oppnevner vi ett NRL - nasjonalt referanselaboratorium- for hvert EURL som finnes. Listen over våre NRL oppdateres jevnlig og publiseres på Nordisk metotikkomité for levnedsmidler, NMKL.

NMKL koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor analysemetodikk av næringsmidler i den europeiske standardiserings-organisasjonen CEN.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Norge står ikke på listen over nasjonale referanselaboratorier til påvisning av restkonsentrasjoner som finnes i vedlegget til vedtak 98/536. Det finnes derfor allerede en tilpasningstekst til vedtak 98/536/EF. Pga. midlertidige endringer i listen over NRL som er brukt, foreslår vi følgende rettelse av dagens tilpasningstekst.

The provisions of the Desicion 98/536/EF shall, for the purpose of this Agreement, be read with the following adaption:

In Annex I, chapter I, part 6.2 Application texts, no 39 the following adaption text should read as follows:

Member state Reference laboratories Group of residues
Norway Seafood: The National Institute of Nutrition and Seafood Research, Box 2029 Nordnes, N-5817 Bergen B1, B2a, B2b, B2e, B2f, (carbadox, olakindox), B3c, B3e

Andre opplysninger
Rettsakten skal innlemmes etter hurtigprosedyren.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.03.2014
Anvendelsesdato i EU
18.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0745
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro