Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om akvatiske dyr og Ostreid herpesvirus-1µvar

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/181 av 9. februar 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 med hensyn til visse forflytninger mellom medlemsstater av akvatiske dyr som er underlagt nasjonale tiltak, og av vedlegg I til nevnte beslutning når det gjelder Irlands sykdomsstatus med hensyn til østersherpesvirus 1-μνar (OsHV 1-μνar)

Commission Implementing Decision (EU) 2022/181 of 9 February 2022 amending Implementing Decision (EU) 2021/260 as regards certain movements between Member States or parts thereof of aquatic animals subject to national measures and Annex I thereto as regards the disease status of Ireland in respect of Ostreid herpesvirus-1µvar (OsHV-1µvar)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2022.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 utfyller dyrehelseforordningen, når det gjelder godkjenning av nasjonale tiltak iht. dyrehelseforordningens artikkel 226, for å begrense risikoen for smitte av bestemte akvatiske dyresykdommer. Artikkelen gir EØS-statene anledning til å treffe nasjonale tiltak for andre akvatiske sykdommer enn dem som er listeført iht. dyrehelseforordningens artikkel 9 d), eller for sykdommer som kun er listeført som kategori E i forordningen. Slike tiltak skal være begrunnet, nødvendige og forholdsmessige og sykdommen skal utgjøre en betydelig risiko for landets akvakultur. Hvis slike nasjonale tiltak påvirker forflytninger mellom medlemsstater, skal de godkjennes av Kommisjonen.

Artikkel 4 i forordning (EU) 2021/260 gir villkår for innførsel av akvatiske dyr til medlemsland omfattet av nasjonale tiltak, herunder kravet om at dyrene skal komme fra et medlemsland, eller områder som er tilsvarende fritt for den aktuelle sykdommen. Basert på praktisk erfaring ved bruk av Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE's) standarder er det utifra hensyn til dyrehelse ikke alltid funnet nødvendig å stille så strenge krav til sykdomsfri status. I noen tilfeller, og for bestemte sykdommer, er det funnet at opphold i karantene i et anlegg godkjent iht. forordning (EU) 2020/691, desinfeksjon av egg, eller opphold av dyrene i vann av en bestemt salinitet, kan være tilstrekkelig for å redusere smitterisikoen. For å underlette handel er det derfor riktig å endre forordning (EU) 2021/260 ved å legge til et unntak fra kravene til forflytning i artikkel 4, på vilkår av at slike smittereduserende tiltak gjennomføres.

I tillegg har Irland bedt Kommisjonen om å fjerne segment 5; Bertraghboy and Gaway Bays, fra listen over segmenter med sykdomsfri status for Ostreid herpesvirus 1-μνar (OsHV -1 μνar) i Irland, og å endre Annex I til forordning (EU) 2021/260 deretter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i akvabiosikkerhetsforskriften og vil kreve endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.02.2022
Anvendelsesdato i EU
13.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2022
Anvendes fra i Norge
11.07.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0181
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro