Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1218 av 14. juli 2022 om endring av visse vedlegg til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 med hensyn til godkjenning av sykdomsfri status for visse medlemsstater eller for soner i medlemsstater med hensyn til visse listeførte sykdommer og godkjenning av utryddelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1218 of 14 July 2022 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval of the disease-free status of certain Member States or zones thereof as regards certain listed diseases and the approval of eradication programmes for certain listed diseases

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.3.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 er basisforordningen i det nye dyrehelseregelverket i EØS. I artikkel 5 og 9 av denne forordningen gis det bestemmelser om listeføring og kategorisering av dyresykdommer som reguleres av dyrehelseregelverket. Utfyllende bestemmelser om listeføring av dyresykdommer er gitt i forordning (EU) 2018/1629 og bestemmelser om kategorisering av disse sykdommene er gitt i forordning (EU) 2018/1882. Artikkel 9 av dyrehelseforordningen sier at sykdommer i kategori B skal være gjenstand for obligatorisk utryddelse, mens sykdommer i kategori C skal være gjenstand for frivillig utryddelse. Videre skal utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer godkjennes av Kommisjonen. Bestemmelsene sier også at Kommisjonen kan godkjenne sykdomsfri- og ikke-vaksinerende status for sykdommer i kategori A, B og C. Kriteriene for å godkjenne, vedlikeholde, suspendere eller trekke tilbake godkjent sykdomsfri status er gitt i utfyllende forordning (EU) 2020/689. I denne forordningen finnes det også bestemmelser om godkjenning av obligatoriske eller frivillige utryddelsesprogrammer for medlemsland, soner eller segmenter derav.

Rettsakten endrer utfyllende forordning (EU) 2021/620, som listefører medlemsland med godkjent sykdomsfri status og godkjente utryddelsesprogram for kategori B og C-sykdommer. Endringene er som følger:

  • I vedlegg I, del I, kapittel 2 føres provensen Lecce i regionen Puglia i Italia opp med sykdomsfri status for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos småfe.
  • I vedlegg II, del I føres provinsene Aquila, Chieti og Teramo i regionen Abruzzo, provinsen Latina i regionen Lazio, provinsen Bari og Taranto i regionen Puglia og provinsen Nuoro i regionen Sardinia opp for sykdomsfri status for infeksjoner med tuberkulose-komplekset.
  • I vedlegg IV, del II føres Kroatia opp med godkjent utryddelsesprogram for enzootisk bovin leukose.
  • I vedlegg VII, del I føres Danmark og  Landkreis Ravensburg, Erding, Weilheim-Schongau, Oberallgäu og Fulda i Tyskland opp for sykdomsfri status for bovin virusdiare.
  • I vedlegg VII, del II føres Irland opp for godkjent utryddelsesprogram for bovin virusdiare.
  • I vedlegg VIII, del I føres Baden-Württemberg, Hessen og Nordrhein-Westfalen i Tyskland opp for sykdomsfri status for infeksjon med blåtungevirus.

Endringene gjøres på bakgrunn av at Kommisjonen har vurdert og funnet tilfredsstillende dokumentasjon fra de nevnte landene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften og vil kreve en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.06.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.07.2022
Anvendelsesdato i EU
18.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.01.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.03.2023
Anvendes fra i Norge
21.03.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1218
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro