Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1188 av 8. juli 2022 om endring av vedlegg I og II til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 når det gjelder medlemsstater eller deler av disse, hvor nasjonale tiltak av visse sykdommer hos akvatiske dyr er godkjent i samsvar med artikkel 226(3) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1188 of 8 July 2022 amending Annexes I and II to Implementing Decision (EU) 2021/260 as regards Member States or parts thereof for which national measures for certain diseases of aquatic animals are approved in accordance with Article 226(3) of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutning, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 er der fastsat lister over medlemsstater og dele heraf, som betragtes som frie for visse sygdomme hos akvatiske dyr, som ikke er listeopført i henhold til artikel 9, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2016/429, eller som er omfattet af et udryddelsesprogram for disse sygdomme.

(2) Yderligere medlemsstater eller dele heraf kan tilføjes på listen over sygdomsfrie områder i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 eller på listen over områder, der er omfattet af et udryddelsesprogram i bilag II til nævnte gennemførelsesafgørelse, hvis Kommissionen på forhånd underrettes om foranstaltninger, der kan påvirke flytning af akvatiske dyr mellem medlemsstaterne, således at foranstaltningerne kan godkendes eller om nødvendigt ændres.

(3) Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Portugal og Slovenien har underrettet Kommissionen om, hvilke dele af deres områder der bør godkendes som sygdomsfrie i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429. Disse omfatter to zoner, der er frie for koi-herpesvirus-sygdom (KHV), og flere kompartmenter, der er frie for enten bakteriel nyresygdom (BKD), KHV eller infektiøs pankreasnekrose (IPN). Danmark har også underrettet Kommissionen om en række kompartmenter, der er omfattet af programmer for udryddelse af BKD eller IPN, og som bør godkendes i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429.

(4) Kommissionen har vurderet oplysningerne fra Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Portugal og Slovenien vedrørende de nationale foranstaltninger, som de har truffet i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 for at forhindre introduktion eller begrænse spredning af de pågældende sygdomme. Kommissionen finder det godtgjort, at disse nationale foranstaltninger er nødvendige for at forhindre introduktion eller for at bekæmpe spredning af sygdommene. De pågældende nationale foranstaltninger bør derfor godkendes, og de zoner og kompartmenter, hvor de finder anvendelse, bør opføres i bilag I og II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260.

(5) Bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 bør derfor ændres for at tage hensyn til KHV-frie zoner i Frankrig og Italien, BKD- og IPN-frie kompartmenter i Danmark, BKD-frie kompartmenter i Finland, KHV-frie kompartmenter i Frankrig og Portugal og IPN-frie kompartmenter i Slovenien. Bilag II til nævnte gennemførelsesafgørelse bør også ændres for at tage hensyn til de kompartmenter, der er omfattet af programmer for udryddelse af BKD og IPN i Danmark.

(6) Irland har desuden meddelt Kommissionen, at alle kompartmenter vedrørende ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar) i landet, der er opført i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260, bør udgå af listen. Bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 bør derfor ændres for at tage hensyn til denne ændring af status for de OsHV-1μvar-frie kompartmenter i Irland.

(7) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.07.2022
Anvendelsesdato i EU
14.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet