Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 av 11. februar 2021 om godkjenning av nasjonale tiltak som har som formål å begrense virkningene av visse sykdommer hos akvatiske dyr i samsvar med artikkel 226 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2010/221/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2021/260 of 11 February 2021 approving national measures designed to limit the impact of certain diseases of aquatic animals in accordance with Article 226(3) of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Decision 2010/221/EU

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Beslutningen utfyller dyrehelseforordningen, når det gjelder godkjenning av nasjonale tiltak iht. dyrehelseforordningens artikkel 226, for å begrense risikoen for smitte av bestemte akvatiske dyresykdommer. Artikkelen gir EØS-statene anledning til å treffe nasjonale tiltak for andre akvatiske sykdommer enn dem som er listeført iht. dyrehelseforordningens artikkel 9 d), eller for sykdommer som kun er listeført som kategori E i forordningen. Slike tiltak skal være begrunnet, nødvendige og forholdsmessige og sykdommen skal utgjøre en betydelig risiko for landets akvakultur. Hvis slike nasjonale tiltak påvirker forflytninger mellom medlemsstater, skal de godkjennes av ESA/Kommisjonen.

Dyrehelseforordningens artikkel 226 er en videreføring av fiskehelsedirektivets artikkel 43, og godkjent sykdomsfri status eller utryddelsesprogram iht. gjeldende regelverk videreføres. Godkjent status eller progam listeføres i henholdsvis vedlegg I og II til beslutningen. Norge har idag godkjente nasjonale tiltak for Gyrodactylus salaris i flere norske vassdrag. Godkjenningen er gitt av ESA i COL-vedtak 58/16/COL. Norsk status i form av COL-vedtak fremkommer ikke av denne eller andre tilsvarende EU rettsakter. I forbindelse med gjennomføringen av nytt dyrehelseregelverk arbeides det med å synliggjøre vår status bedre for brukerne.

Også sykdommer som er kategorisert som kun E-sykdommer er omfattet av nasjonale tiltak iht. 226. Dette vil gjelde for Koi herpesvirus, som i gjeldende regelverk listeføres som en ikke-eksotisk sykdom, men som i nytt regelverk kategoriseres som en E sykdom, og kun omfattes av krav til overvåkning.

Beslutningen inneholder videre utfyllende bestemmelser om fremtidige vilkår for godkjenning og vedlikehold av nasjonale tiltak. Det er satt en tidsfrist på 6 år for gjennomføringen av et utryddelsesprogram, med mulig forlengelse i ytterligere 6 år. Dette tilsvarer tidsfristen for utryddelsesprogrammer for kategori C-sykdommer i dyrehelseforordningen. EØS-statene skal årlig rapportere til ESA/Kommisjonen om sin status for nasjonale tiltak, og grunngi fortsatt videreføring av tiltakene. Hvilken informasjon som skal følge rapportene er å finne i forordning (EU) 2020/2002.

Beslutningen inneholder også bestemmelser om driftsansvarliges plikter ved forflytninger av akvatiske dyr under nasjonale tiltak, herunder krav til helsesertifikater ved forflytninger til hele eller deler av en EØS-stat med godkjent nasjonal sykdomsfri status eller utryddelsesprogram.

ESA/Kommisjonen kan endre en gitt godkjenning, i tilfelle forutsetningene er endret eller ikke lenger er til stede.

Beslutningen inneholder følgende vedlegg:

• Vedlegg I. Liste over hele eller deler av medlemsstater med godkjent sykdomsfri status for bestemte sykdommer

• Vedlegg II. Liste over hele eller deler av medlemsstater med godkjente utryddelsesprogram for bestemte sykdommer.

• Vedlegg III. Mottagelige arter for sykdommer under nasjonale tiltak iht. dyrehelseforordningens artikkel 226(3).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten planlegges fastsatt i en forskrift som gjennomfører utfyllende bestemmelser til del IV av dyrehelseforordningen. Samtidig oppheves gjeldende beslutning 2010/221/EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er en videreføring av gjeldende bestemmelser. Den antas ikke å medføre nye eller økonomoske konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.02.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D0260
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro