Navn på tekstilprodukter (omarbeiding)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF av 14. januar 2009 om betegnelser på tekstilprodukter (omarbeiding)

Directive 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on textile names (recast)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.9.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2009)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/121/EF om tekstilnavn av 14. januar 2009 erstatter direktiv 96/74/EF, direktiv 2004/34/EF, direktiv 2006/3/EF, direktiv 2006/96/EF og direktiv 2007/3/EF. Formålet med det nye direktivet er å sikre klarhet om regelverket på området. Forskjeller mellom de enkelte EU/EØS-stater om betegnelsen på tekstilprodukter, sammensetning og merking vil medføre hindringer i fri flyt av varer av tekstilprodukter. Slik hindringer kan fjernes gjennom ensartede regler for tekstilprodukter som bringes på markedet i EU/EØS-området. For å oppnå dette harmoniseres betegnelsene på tekstilfibre, angivelse av etiketter og merker og i dokumenter som ledsager tekstilprodukter i forskjellige trinn i produksjonen, bearbeidingen og omsetningen. Det vil komme flere endringer på området tekstilnavn i fremtiden.

Sakkyndige instansers merknader
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF av 14. januar 2009 om tekstilnavn (omarbeiding) er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og anses som relevant og akseptabel.

Vurdering
Det nye direktivet gjør ikke endringer i tidligere direktiver (direktiv 96/74/EF, direktiv 2004/34/EF, direktiv 2006/3/EF, direktiv 2006/96/EF og direktiv 2007/3/EF) om tekstilnavn utover prosedyrer for komiteen. Endringen går ut på at Komisjonen skal bli hjulpet av Komiteen for direktiver om tekstilnavn og merking som ble opprettet i henhold til direktiv 96/73/EF om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger. Disse prosedyrereglene er det ikke nødvendig å gjennomføre i nasjonal rett.

Status
Direktiv 2008/121/EF om tekstilnavn ble vedtatt 14. januar 2009 og ble publisert i "Official Journal of the European Union" 23. januar 2009. Rettakten er innlemmet i EØS-avtalen 29. mai 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.01.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.01.2009
Anvendelsesdato i EU
12.02.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 677-696
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2010
Anvendes fra i Norge
15.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0121
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro