Navn på visse tekstilprodukter

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/121/EF av 14. september 2009 som endrer, med hensyn på tilpasning til den tekniske udvikling, vedlegg I og V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF om navn på tekstilprodukter

Commission Directive 2009/121/EC of 14 September 2009 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Annexes I and V to Directive 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council on textile names.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.9.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.9.2010)

Sammendrag av innhold
Det er foretatt endringer i direktiv 2008/121/EF ved å tilføye fiberen "melamin" til listen over fibere i vedlegg I og V til direktivet. Endringene gjøres i direktiv 2009/121/EF i vedlegg I med tilføyelse i rekke 48 "melamin" samt en definisjon av denne fibertypen. I vedlegg V er "48 Melamin 7,00" føyd til.

"Melamine" er den engelske betegnelsen på fiberen.

Norge har ikke deltatt i den tekniske arbeidsgruppen relatert til direktivet.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF (omarbeiding av tidligere direktiver) er implementert i norsk rett gjennom forskrift 3. desember 1998 om fibermerking av tekstilprodukter fastsatt med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 og § 3a. Jf. kgl.res. 22. desember 1995. Jf. EØS-avtalen vedlegg II ka. A XI. Forskriften er fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet. Vedleggene til forskriften må oppdateres tilsvarende endringene som er vedtatt i direktiv 2009/121/EF. Vedlegg A som omfatter klassefisering av fibere og vedlegg D "Fuktighetsfaktorer til bruk ved beregning av fibervekten i et tekstilprodukt" i forskriften må oppdateres.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling og anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Etter det vi har fått opplyst er melamin som benyttes i tekstiler melaminpolymer som skal være en stabil kjemisk forbindelse som ikke avgir melamin ved bruk. I henhold til Kommisjonen er melamin derfor ikke farlig i tekstiler. Endringene er funnet relevante og akseptable.

Status
Kommisjonsdirektivet er vedtatt i EU. Korrigeringen er publisert i "Official Journal of the European Union" 15. september 2009. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 2. juli 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.09.2009
Gjennomføringsfrist i EU
15.09.2010
Anvendelsesdato i EU
15.09.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 23-23
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.07.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.09.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2010
Anvendes fra i Norge
15.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0121
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro