Navnsetting av plantesorter (2009)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 637/2009 av 22. juli 2009 om fastsettelse av gjennomføringsregler med hensyn til hvor egnet sortsnavn for jordbruksvekster og grønnsakarter er (Kodifisert utgave)

Commission Regulation (EC) No 637/2009 of 22 July 2009 establishing implementing rules as to the suitability of the denominations of varieties of agricultural plant species and vegetable species (Codified version)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en ren kodifisering, dvs. teknisk opprydding i og sammenslåing av tidligere fastsatt kommisjonsforordning (EF) nr. 930/2000 med de to senere endringene som er gitt i forordningene (EF) nr. 1831/2004 og (EF) nr. 920/2007. Kodifiseringen medfører ikke endringer i materielle bestemmelser, men er gjort for å gjøre forordningen mer oversiktlig og helhetlig.De faktiske bestemmelser i rettsakten omfatter regler for hvordan plantesorter kan navnsettes. Det er gitt regler i forhold til blant annet tidligere godkjente sortsnavn og varemerker, kombinasjoner av bokstaver, tall og tegn.Forordning (EF) nr. 637/2009 opphever forordning (EF) nr. 930/2000.

Merknader
Relevant regelverk i Norge er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Forordning (EF) 930/2000, med senere endringer, er tidligere tatt inn i EØS-avtalen. Men da med en tilpasningstekst som følge av at den delvis bygger på forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse (planteforedlerrettsforordningen), en forordning som ikke er en del av EØS-avtalen. Dette videreføres ved den kodifiserte forordningen.I og med at rettsakten er en ren kodifisering medfører den ikke behov for endring i norsk regelverk utover endring i hjemmelsfeltet i forskriften. Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge. Ut i fra det forhold at den opphevede rettsakten, forordning (EF) nr. 930/2000, ble tatt inn i EØS-avtalen med en tilpasningstekst, bør dette videreføres ved implementering av forordning (EF) nr. 637/2009. Det foreslås derfor følgende tilpasningstekst: "References to other acts in the Regulation shall be considered relevant to the extent and in the form that those acts are incorporated into the Agreement."

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget tidligere - 30.10.2009

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.07.2009
Anvendelsesdato i EU
12.08.2009
Opphører å gjelde
01.01.2022
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 18-22
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.10.2010
Anvendes fra i Norge
08.10.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0637
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro