Navnsetting av plantesorter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 763/2013 av 7. august 2013 om endring av forordning (EF) nr. 637/2009 med hensyn til klassifiseringen av visse plantearter med henblikk på vurdering av sortsnavns egnethet

Commission Implementing Regulation (EU) No 763/2013 of 7 August 2013 amending Regulation (EC) No 637/2009 as regards the classification of certain plant species for the purposes of assessing the suitability of the denominations of varieties

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I i forordning (EU) nr. 637/2009 om klassifisering av visse plantearter. Tomat sorterer nå inn under Solanum artene og vitenskapelig navn på tomat er endret fra Lycopersicon esculentum Mill. til Solanum lycopersicum L.

Merknader
Rettsakten endrer vedlegg I i forordning (EU) nr. 637/2009 som igjen er hjemlet i rådsdirektiv 2002/53/EF om EUs felles sortsliste for plantesorter og rådsdirektiv 2002/55/EF 13. juni 2002 om handel med grønnsaksfrø. Forordning (EU) nr. 637/2009 var en ren kodifisering, dvs. teknisk opprydding i og sammenslåing av tidligere fastsatte kommisjonsforordning (EF) nr. 930/2000 med de to senere endringene som er gitt i forordningene (EF) nr. 1831/2004 og (EF) nr. 920/2007. Kodifiseringen medførte ikke endringer i materielle bestemmelser, men ble gjort for å få en mer oversiktlig og helhetlig rettsakt. Forordning (EF) nr. 637/2009 opphevet forordning (EF) nr. 930/2000.

Rettslige konsekvenser
Relevant regelverk i Norge er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Forordning (EF) nr. 637/2009 er tidligere tatt inn i EØS-avtalen med følgende tilpasningstekst: References to other acts in the Regulation shall be considered relevant to the extent and in the form that those acts are incorporated into the Agreement."Dette fordi forordning (EF) 930/2000 delvis bygger på forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse (planteforedlerrettsforordningen), en forordning som ikke er en del av EØS-avtalen. Tilpasningsteksten ble videreført ved implementeringen av den kodifiserte forordningen (EF) nr. 637/2009.

Det vises til forordning (EF) nr. 637/2009 i gjeldende forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Gjennomføring av forordning (EF) nr. 637/2009 i norsk rett medfører ikke behov for endring i norsk regelverk utover endring i hjemmelsfeltet i forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.08.2013
Anvendelsesdato i EU
28.08.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0763
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro