Nettverkskode for interoperabilitet og datautveksling for gasstransmisjonsnettet

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/703 av 30. april 2015 om etablering av en nettverkskode om interoperabilitets- og datautvekslingsregler

Commission Regulation (EU) 2015/703 of 30 April 2015 establishing a Network Code on Interoperability and Data Exchange Rules

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.05.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning 2015/703 er hjemlet i artikkel 95 i EU-traktaten og er EØS-relevant.

Norge har ingen transmisjon av gass i henhold til definisjonene i tredje gassmarkedsdirektiv. Reglene i forordningen vil dermed ikke ha noen praktisk anvendelse i Norge.

Status
30. april 2015 vedtok Kommisjonen nettverkskode som fastsetter regler for interoperabilitet og datautveksling, samt harmoniserte regler for driften av gassoverføringssystemer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2015
Anvendelsesdato i EU
01.05.2016
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet