Notifisering av statsstøtte: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 372/2014 av 9. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 når det gjelder beregning av visse tidsfrister, behandling av klager og identifisering og beskyttelse av fortrolige opplysninger

Commission Regulation EU) No 372/2014 of 9 April 2014 amending Regulation (EC) No 794/2004 as regards the calculation of certain time limits, the handling of complaints, and the identification and protection of confidential information

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.5.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2016)

Sammendrag av innhold
I forbindelse med Kommisjonens moderniseringsreform av regelverket om offentlig støtte, har Kommisjonen revidert prosedyreforordningen. Prosedyreforordningen fastsetter Kommisjonens prosessuelle kompetanse i håndhevingen av regelverket om offentlig støtte. Denne er ennå ikke innlemmet i norsk rett. Kommisjonen har med hjemmel i prosedyreforordningen vedtatt utfyllende bestemmelser til denne, i den såkalte " implementing regulation". Forordningen inneholder nærmere prosessuelle bestemmelser om hvordan tidsfrister skal beregnes, klagesaker skal behandles og hvordan en identifiserer og beskytter konfidensiell informasjon.

Bakgrunn
Endringene i prosedyreforordningen gjelder hovedsakelig tre hovedområder: Kommisjonens behandling av klager, Kommisjonens samarbeid med nasjonale domstoler og Kommisjonens verktøy for effektiv og pålitelig innhenting av opplysninger fra markedsaktører. Kommisjonen gis også kompetanse til å vedta utfyllende prosessuelt regelverk. Denne sistnevnte kompetansen har Kommisjonen benyttet ved å vedta den foreliggende "implementing regulation" .

Se forøvrig eget EØS-notat for mer informasjon om prosedyreforordningen: https://eosnotat.no/notat/details?notatId=16386.

Forordningens innhold
Forordningen ("Implementing regulation") fastsetter utfyllende bestemmelser til de nye bestemmelsene i prosedyreforordningen, hovedsaklig:

1) hvordan tidsfrister skal beregnes i forhold til de nye bestemmelsene om innhenting av informasjon i markedet.

2) hvilke krav som stilles i forbindelse med en klagesak. Klageren må dokumentere at de har rettslig interesse i saken. Det gis også utfyllende bestemmelser om hvilke formkrav som stilles til klagen, bl.a. at en må fylle ut alle obligatoriske felt i et skjema og sende inn klagen på et av de offisielle EU språkene.

3) den som gir informasjon om markedet må sørge for å identifisere hva some eventuelt er konfidensiell informasjon, oppgi en begrunnelse for dette, og sende med en ikke-konfidensiell versjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser
I dag er EFTAs overvåkningsorgan (ESA) utfyllende saksbehandlingregler regulert i ESAs vedtak COL 195/04. Når prosedyreforordningen innlemmes i EØS-avtalen, forutsettes det at ESA vil vedta likelydende bestemmelser som KOM ved å fatte et nytt vedtak. Det foreslås at den foreliggende forordningen, "implementing regulation" , vedtas innlemmet i EØS-avtalens protokoll 26, men at dette først vil tre i kraft når prosedyreforordningen inntas i EØS-avtalen.

Når ESA har vedtatt nye gjennomføringsbestemmelser, vil disse bli innlemmet i norsk rett ved å endre forskrift om EØS-prosedyreregler for offentlig støtte av 30.10.2009 nr. 1323 § 2.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært på høring i spesialutvalget for offentlig støtte. Det var ingen kommentarer til saken.

Prosedyreforordningen har også vært på høring både i spesialutvalget og på departementets hjemmeside, samt at referansegruppen for offentlig støtte har vært orientert om saken. NFD har ikke mottat noen innspill til saken.

Vurdering
Forordningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 9.april 2014. Det tas sikte på å vedta at forordningen skal inntas i EØS-avtalen om kort tid, men først tre i kraft når prosedyreforordningen inntas i EØS-avtalen (utsatt iverksettelsestidspunkt).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.04.2014
Anvendelsesdato i EU
01.05.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0372
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro