Offentlig kontroll av kjøttproduksjon: gjennomføringsbestemmelser om sertifikat ved nødslakt på gården

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 26. april 2021 om endring av forordning (EU) 2019/624 med hensyn til sertifisering ved avliving i opprinnelsesenheten

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 26 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/624 as regards certification in case of slaughter at the holding of provenance

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2021)

Sammendrag av innhold
Ny henvisning til sertifikater ved avliving i felt for alle dyrearter. Sertifikatet reguleres ved forordning (EU) nr. 2020/2235 under den nye dyrehelseforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om offentlig kontroll - animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal vurderes av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Lenken til utkastet var vanskelig å legge inn i denne oversikten. Den følger derfor her: Delegated act details - Register of delegated acts (europa.eu).

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
26.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet