Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler (endringsbestemmelser)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 178/2010 av 2. mars 2010 om endrer forordning (EF) nr. 401/2006 når det gjelder jordnøtter (peanøtter), andre oljefrø, trenøtter, aprikoskjerner, lakris og vegetabilsk olje

Commission Regulation (EU) No 178/2010 of 2 March 2010 amending Regulation (EC) No 401/2006 as regards groundnuts (peanuts), other oilseeds, tree nuts, apricot kernels, liquorice and vegetable oil

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.10.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten setter nye prøvetagningsrutiner ved analyse av peanøtter, mandler, hasselnøtter, pistasjnøtter, aprikoskjerner, oljefrø, krydder, lakris og vegetabilske oljer for visse mykotoksiner (aflatoksiner og okratoksin).

Codex Alimentarius har satt nye grenseverdier i visse nøtter, disse grenseverdiene er også tatt inn i EU (forordning (EU) nr. 165/2010). Codex har etter innføring av nye grenseverdier, oppdatert sine prøvetagningsplaner for disse nøttene (peanøtter, mandler, pistasj- og hasselnøtter). Rettsakten endrer prøvetagningsrutinene tilsvarende i EU. Tilsvarende prøvetagningsrutiner blir gjeldende for oljefrø og aprikoskjerner.

For krydder benyttes allerede eksisterende prøvetagningsrutiner, disse blir ikke endret. For lakrisrot og lakrisekstrakt settes det nye rutiner. Prøvetagning av vegetabilske oljer for mykotoksiner har spesielle karakteristikker, spesielle prøvetagningsrutiner blir derfor også laget for disse produktene.

Merknader
Rettsakten oppdaterer prøvetagningsrutiner som følge av en rekke endrede og visse nye grenseverdier i ikke-animalske næringsmidler. En slik oppdatering er nødvendig for å sikre at den offentlige kontrollen skjer på lik måte i EØS-området. I de tilfeller der næringen tar egne prøver er det også viktig at disse prøvetas på samme måte for å få sammenlignbare resultater.

Rettsakten vil medføre en økt administrativ byrde ved innføring ved at nye rutiner må formidles og innlæres hos kontrollmyndighet og laboratorier. Øvrige økonomiske konsekvenser er ikke identifisert.

Innlemmelse av forordningen i norsk rett vil medføre at man må endre forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2010
Anvendelsesdato i EU
13.03.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 24-35
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2010
Anvendes fra i Norge
04.10.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0178
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro