Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2014 av 16. mai 2014 som endrer forordning (EF) nr. 401/2006 når det gjelder prøvetaking av store partier, krydder og kosttilskudd, ytelseskriterier for T-2 og HT-2 toksiner og citrinin, samt screeningmetoder for analyser

Commission Regulation (EU) No 519/2014 of 16 May 2014 amending Regulation (EC) No 401/2006 as regards methods of sampling of large lots, spices and food supplements, performance criteria for T-2, HT-2 toxin and citrinin and screening methods of analysis

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 02.01.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.9.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EC) nr. 519/2014 er en endringsforordning til kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 av 23. februar 2006 om fastsettelse av prøvetakings - og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av mykotoksiner i næringsmidler. Forordning (EF) nr. 401/2006 av 23. februar 2006 er inntatt i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzl

Forordning (EF) nr. 401/2006 endres i forhold til følgende:

• Prøvetaking av store partier ?Det gis egne bestemmelser om prøvetaking av store partier for å sikre enhetlig tilnærming til gjennomføring av prøvetakingen i hele EU for slike partier
- I vedlegg I til forordningen tas det inn en ny del L om "Prøvetakingsmetode for veldig store partier eller partier lagret eller transportert på en måte som gjør det umulig å ta prøver gjennom hele partiet". Vedlegget omhandler bl.a. generelle prinsipper om prøvetakingen, herunder samarbeidet med virksomhetene, antallet og størrelsen på enkeltprøver, og nærmere om hvordan prøver kan tas fra skip, siloer, varelagre, konteinere m.v,
- Vedlegg I del B, herunder B.2 og B.3 om "Prøvetakingsmetode for korn og kornprodukter" tilpasses ny del L bl.a. med henvisning til del L når det gjelder store partier
- I vedlegg I, del B gis det en fotnote som omhandler prøvetaking iht EN ISO 24333:2009 og GAFTA prøvetakingsregler 124 og ekvivalens i forhold til ny del L og for fusariumtoksiner også del B

•Prøvetaking av krydder ?Bestemmelsene om prøvetaking av krydder endres for å ta hensyn til forskjellene i partikkelstørrelse som fører til den ulike fordelingen av mykotoksinforurensning i krydder

- Vedlegg I, del D om "Prøvetakingsmetode for jordnøtter (peanøtter), andre oljeholdige frø, aprikoskjerner og trenøtter" gis tilsvarende anvendelse ved prøvetaking for okratoksin A, aflatoksin B1 og totalt aflatoksin i krydder med relativ stor partikkelstørrelse (partikkelstørrelse som er sammenlignbar med peanøtter eller større f.eks. muskattnøtt)
- I vedlegg I, del E om "Prøvetakingsmetode for krydder" endres innledningsavsnittet slik at prøvetakingsmetodene beskrevet under denne delen kommer til anvendelse ved prøvetaking for okratoksin A, aflatoksin B1 og totalt aflatoksin i krydder med unntak for tilfeller av krydder med relativ stor partikkelstørrelse (hetrogen fordeling av mykotoksinforurensing)

•Prøvetaking av eplejuice ?Det klargjøres hvilken prøvetakingsmetode som skal brukes ved prøvetaking av eplejuice.

- I vedlegg I, del I endres overskriften og innledningsavsnittet slik at prøvetakingsmetodene under denne delen kun gjelder for epleprodukter i fast form, dvs at henvisningen til eplejuice tas ut
- I vedlegg I, del I.1 om "Prøvetakingsmetode" slettes det avsnittet som omhandler prøvetakingsmetoden for flytende produkter

•Prøvetaking for citrinin

- Det er nødvendig å etablere bestemmelser om prøvetaking for citrinin som følge av innføringen av en grenseverdi for citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær Monascus purpureu.
- I vedlegg I tas det inn en ny del M om "Prøvetakingsmetode for kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær Monascus purpureu", og denne omhandler hvordan prøvene skal tas, samt antallet og størrelsen på enkeltprøver

• Ytelseskriterier for T-2 og HT-2 toksiner og citrinin, samt screeningmetoder ved analyser for mykotoksiner

- Det er behov for oppdatering av ytelseskriteriene, samt etablering av kriterier for screeningmetoder, av hensyn til den vitenskapelige- , teknologiske-, og regulatoriske utviklingen
- I vedlegg II til forordningen erstattes teksten i pkt. 4.2 om "Generelle krav", pkt. 4.3 om "særlige krav", herunder ytelseskriterier, og pkt. 4.4 om "Vurdering av måleusikkerhet, gjenfinningsberegning og resultatrapportering" med ny, oppdatert ordlyd.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene i forordning (EF) 401/2006 omhandler hvordan prøvetaking og analyse skal gjennomføres i forbindelse med offentlig kontroll og har således først og fremst betydning for Mattilsynet og de laboratorier som Mattilsynet benytter. Endringene innebærer ingen nye forpliktelser som sådan, og de aktuelle endringene antas ikke å ville medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller laboratoriene.

I vedlegg I, ny del L om prøvetaking av store partier er det bestemmelser om at virksomheter med driver store lagerhus bør oppfordres til å installere utstyr som gjør det mulig å gjennomføre (automatisert) prøvetaking gjennom hele det lagrede partiet. Bestemmelsen innebærer imidlertid ingen rettslig forpliktelse for virksomhetene, og den har således ingen økonomiske, eller administrative konsekvenser som sådan.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 519/2014 som endrer forordning (EF) nr. 401/2006 gjennomføres i norsk rett ved endring av forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Da denne endringsforordningen medfører oppdaterte og mer anvendelige bestemmeler for prøvetaking og analyse ved offentlig kontroll av innholdet av mykotoksiner i næringsmider, støtter Mattilsynet de endringer som gjennomføres med denne forordningen. Endringene er av teknisk karakter og innebærer ingen nye forpliktelser.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
I forbindelse med forordning (EC) nr. 519/2014 og endringene i forordning (EF) nr. 401/2006 når det gjelder prøvetaking av store partier, videreføres og oppdateres EUs retningslinje om prøvetaking av store partier. Retningslinjen omhandler bl.a. prøvetakingsutstyr og gir eksempler på hvordan prøvetakingen kan gjennomføres i gitte tilfeller.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.05.2014
Anvendelsesdato i EU
01.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2014
Anvendes fra i Norge
16.12.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0519
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro